Tromsø kommunes jernbaneutvalg ble opprettet av formannskapet 10.  januar 2017 (Sak 10/17). Utvalget er opprettet for en begrenset periode (10.01.17 – 30.06.18). Det skal, på vegne av Tromsø kommune, ivaretas et politisk engasjement fra næringsliv, sivilsamfunnsaktører og det politiske miljøet i nord.

Utvalget viderefører arbeidet til et kommunestyreoppnevnt ad hoc jernbaneutvalg som var i funksjon våren 2016. Ad hoc-utvalget utarbeidet en uttalelse til NTP (Nasjonal Transportplan 2018-2029) sin høringsfrist 1 juli 2016 (se kommunestyresak 123/16).

Uttalelsen konkluderte med at Tromsø kommune anbefalte bygging av Tromsbanen, en ny jernbanestrekning mellom Tromsø og Narvik, med sidearm til Evenes/Harstad og direkte overgang til det svenske jernbanenettet via en opprustet Ofotbane.  

Har du forslag, innspill eller ønsker mere informasjon? 

Ta kontakt med Terje Traavik på telefon 455 07 471 eller e-post.

Jernbaneutvalgets mandat

  • Jernbaneutvalget skal på vegne av Tromsø kommune samle argumentasjon og kunnskap knyttet til jernbaneutbygging i nord.
  • Utvalget skal bistå med informasjon og fakta til bruk i kommunens politiske arbeid opp mot behandlingen av NTP 2018-2029
  • Utvalget skal bygge ut jernbanefaglige kontakter, spesielt med andre nordnorske fagmiljøer, for å oppnå samkjøring av nordnorske jernbaneplaner.
  • Utvalget skal bygge ut kontakten med de nasjonale jernbanemyndigheter, i første rekke Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 
  • Jernbaneutvalget skal søke samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer for å samle eksisterende og nye elementer som kan inngå i en første samfunnsøkonomisk analyse av Tromsbanens betydning regionalt og nasjonalt. Dette vil inkludere klima og miljø, så vel som andre ikke-prissatte konsekvenser.

Jernbaneutvalgets medlemmer

Sammensetning pr 15. mars 2018

Leder: Terje Traavik, kommunestyrerepresentant, MDG
Nestleder: Gunnar Pedersen, kommuestyrerepresentant, H

Medlemmer
Irene Dahl, fylkesvaraordfører, V
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, SV
Jon-Arne Jørstad, Rødt
Einar Sørensen, internasjonal transportrådgiver