Tromsø kommunes jernbaneutvalg ble opprettet av formannskapet 10.  januar 2017 (Sak 10/17). Utvalget er opprettet for en begrenset periode (10.01.17 – 01.10.2019). Det skal, på vegne av Tromsø kommune, ivaretas et politisk engasjement fra næringsliv, sivilsamfunnsaktører og det politiske miljøet i nord.

Utvalget viderefører arbeidet til et kommunestyreoppnevnt ad hoc jernbaneutvalg som var i funksjon våren 2016. Ad hoc-utvalget utarbeidet en uttalelse til NTP (Nasjonal Transportplan 2018-2029) sin høringsfrist 1 juli 2016 (se kommunestyresak 123/16).

Uttalelsen konkluderte med at Tromsø kommune anbefalte bygging av Tromsbanen, en ny jernbanestrekning mellom Tromsø og Narvik, med sidearm til Evenes/Harstad og direkte overgang til det svenske jernbanenettet via en opprustet Ofotbane.  

Har du forslag, innspill eller ønsker mere informasjon? 

Ta kontakt med Terje Traavik på telefon 455 07 471 eller e-post.

Jernbaneutvalgets mandat

 • Jernbaneutvalget skal på vegne av Tromsø kommune samle argumentasjon og kunnskap knyttet til jernbaneutbygging i nord.
 • Utvalget skal bistå med informasjon og fakta til bruk i kommunens politiske arbeid opp mot behandlingen av NTP 2018-2029
 • Utvalget skal bygge ut jernbanefaglige kontakter, spesielt med andre nordnorske fagmiljøer, for å oppnå samkjøring av nordnorske jernbaneplaner.
 • Utvalget skal bygge ut kontakten med de nasjonale jernbanemyndigheter, i første rekke Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 
 • Jernbaneutvalget skal søke samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer for å samle eksisterende og nye elementer som kan inngå i en første samfunnsøkonomisk analyse av Tromsbanens betydning regionalt og nasjonalt. Dette vil inkludere klima og miljø, så vel som andre ikke-prissatte konsekvenser.

Jernbaneutvalgets medlemmer

Sammensetning per 26. juni 2018

Leder: Terje Traavik, kommunestyrerepresentant, MDG
Nestleder: Gunnar Pedersen, kommuestyrerepresentant, H

Medlemmer
Irene Dahl, fylkesvaraordfører, V
Morten Skandfer, formannskapsmedlem, V
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, varamedlem til kommunestyret, SV
Jon-Arne Jørstad, varamedlem til kommunestyret, Rødt
Tone Marie Myklevoll, leder for Byutvikling, miljø- og transportkomiteen, Ap
Einar Sørensen, internasjonal transportrådgiver

Aktiviteter i 2017 og 2018

Aktiviteter i 2017
 • 4 JBU-møter med til sammen 24 saksnr og 42 saksframlegg
 • 4 inviterte foredrag
 • 4 seminarer med innledninger
 • 7 reiser (3 Oslo, 4 Trondheim) uten økonomisk støtte, 1 reise med økonomisk støtte (Helsinki, vedrørende Ishavsbane Vest)
 • Tidsskrift- og avisartikler av JBU-medlemmer: 7
 • Møter med Stortingsrepresentanter: 5
 • Intervjuer med hovedstadsaviser: 4
 • Bi-veiledning av 3 grupper Master-studenter ved NTNU/Bane NOR Jernbanelandsbyen, EiT (Experts in Team), 1. februar til 26. April 2017 (anslagsvis 40 arbeidstimer). Deltagelse i presentasjon av de 3 Tromsbane-relaterte utredningene/oppgavene 26.04.2017 i nærvær av ca 50 fagfolk fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR.
 • Radio-intervjuer og –debatter: 5
 • Avisartikler om JBU: 1
 • Pressemeldinger: 1
 • Uformelle selv-initierte møter med jernbane-fagfolk, lokale næringslivsledere og interesseorganisasjoner: 6
 • Strategiske fakta-dokumenter skrevet og distribuert til jernbane-folk og utvalgte politikere: 3

Aktiviteter i 2018
 • Arbeidsmøter Ishavsbanen: 2
 • Korrespondanse Ishavsbanen, ca. 8 timer
 • 2 JBU-møter, til sammen 16 saksnr. og 24 utarbeidete sakspapirer
 • Utarbeidelse av grafisk Tromsbane-materiale, ca. 20 arbeidstimer
 • Innspills-dokument til JBDs utredningsutvalg (4 sider)
 • Telefon-konferanser med Utredningsutvalgets leder: 4
 • Møter i Trondheim med Masterstudenter og kursledere, NTNU/Bane NOR, Jernbanelandsbyen EiT, 2 dager
 • Møte i Trondheim med Direktør JBD Region Midt og Nord og utredningsleder
 • Bi-veiledning av en gruppe Masterstudenter, ca. 20 timer.
 • Deltagelse i presentasjonsmøte, Masterstudentenes utredning av Ishavsbane Vest, Trondheim
 • Reiser uten økonomisk støtte: 4
 • Avis- og tidskrifts-intervjuer: 3
 • Avisartikler skrevet av JBU-medlemmer: 2
 • Møte i Narvik med områdedirektør i Bane NOR
 • Foredrag for interesseorganisasjoner: 4
 • Arrangements-assistanse til JBDs første innspillmøte i Tromsø 8. Juni – ca. 10 timer.
 • Aktiv deltagelse med foredrag i JBDs første innspill-/samspill-konferanse, Tromsø 8. Juni
 • Aktiv deltagelse med foredrag i Sesongåpning, Prolog II Jernbanestasjon, Olsborg, 16. Juni.