Satsningsområder

Lokale læreplaner/ Lesing og skriving som ferdighet i alle fag
Alle lærere skal bli bedre leselærere i fagene ved hjelp av skolebasert kompetanseutvikling. Lesing handler om å utvikle gode avkodingsstrategier, finne og tolke informasjon, reflektere og vurdere innhold. 

Vi skal også sikre at elevene skal få (stikkord fra kvalitetsutviklingsplanen)
 • God vurderingspraksis
  • Læreplanarbeid
  • Prinsipper om vurdering for læring (forståelige mål, egenvurdering, mål i ulike tidsperspektiver, tilbakemeldinger, veien videre)
  • Kartlegginger og prøver som underveisvurdering
 • Tilpasset opplæring fra eget ståsted
  • Praktiske, varierte og relevante undervisningsmetoder
  • Skole-hjem samarbeid
  • Digitale ressurser
  • Tidlig innsats
 • Godt læringsmiljø
  • Arbeid mot mobbing
  • Motivasjon og mestring
  • Klasseledelse
  • Sosial kompetanse
  • Skole-hjem samarbeid
 • Innovativ og utviklingsorientert skole
  • Digitale verktøy
  • Kritisk tenking, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, elevmedvirkning, kreativitet, utforsking og problembasert læring
Satsingsområder SFO
 • Aktiviteter inne og ute
 • Kost og ernæring