Om Reggio Emilia og dokumentasjon

Reggio Emilia er en pedagogisk filosofi. Det er ikke en metode, men en måte å tenke på. Denne filosofien startet i Italia og har dialog og demokrati som drivkraft. Som en Reggio Emilia-inspirert barnehage ser vi på barna som kompetente mennesker med kraft og ressurser. Det betyr at vi som voksne undrer oss sammen med barna, og arbeider med deres teorier og arbeidsmåter. Vi har hele tiden barnegruppa som utgangspunkt for hvilke valg vi tar, altså har vi tro på deres evner og muligheter.

Å la barn medvirke betyr ikke at alle skal få gjøre som de vil, men at vi respekterer hverandres meninger og ulike måter å tenke på. Ved at vi som voksne er anerkjennende overfor barna vil de føle seg sett og hørt, og de vil bli mer delaktige ved å føle at de sier betyr noe. Dette kan igjen legge utgangspunkt for videre prosjekter. Bildedokumentasjon er et fint hjelpemiddel for å vise hvordan prosjektet har utviklet seg til det endelige resultat.

Barnas lek

Leken er barnas hovedaktivitet og vil derfor være det mest grunnleggende og det viktigste som skjer i hele barnehagevirksomheten. I leken får barna mulighet til å bearbeide sine opplevelser, erfaringer og inntrykk som igjen er med på å gi de en forståelse om omverden. Leken har også en stor betydning for barnas læring blant annet språklig, emosjonelt, sosial, motorisk og kognitivt. Derfor er det viktig at de voksne viser respekt for leken og at det settes av rom og tid for lek både ute og inne. Samtidig som vi skal gi barna anledning til alene- lek, syns vi det er viktig at vi voksne er til stede i leken

Kokk i barnehage for kvalitet i kostholdet

Vi ønsker å tilby variert og næringsrik mat til barna i barnehagen og har derfor ansatt kokk. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. 

 

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

I Kjosen barnehage arbeider vi aktivt for å forebygge mobbing. Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Kjosen barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar.

Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Vennskapsgrupper - forberedelse til skolestart

Vennskapsgrupper 2019:
Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord/Ersfjord - Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal få bli kjent med fremtidige klassevenner, og med skolens/SFO’s områder (ute og inne).
Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes 6-7 ganger fra april-juni (onsdager). Dette er et tilbud vi gir i samarbeid med skolene Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva, Kaldfjord og Ersfjord.

Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage. Kontakt nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no

Foreldresamarbeid. Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg (SU) skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et som er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget godkjenner årsplanen og uttaler seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen.

Foreldre representanter i SU 2018/2019:

Foreldre:
Anja Winther Riise: anjariise_5@hotmail.com, 992 37 725
Sandra Høgtun: sandra_hogtun@hotmail.com
, 406 36 793

Personalet:
maylen.rafaelsen@tromso.kommune.no
stine.hakonsen@tromso.kommune.no