Klagebehandling bygge- og delesaker

Hvem har klagerett?

Klagerett har den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Dersom du er part i saken vil du normalt få tilsendt underretning om klageadgang i forbindelse med at vedtak treffes.

Hvem kan du klage til?

Du kan klage til Fylkesmannen i Troms. Klagen sendes likevel til:
 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
 
Før klagen sendes til Fylkesmannen i Troms skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes blir klagen oversendt til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er tre (3) uker fra den dagen du mottok underretning om vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløper.

Rett til å kreve begrunnelse

Et vedtak skal begrunnes. Vedtak i byggesaker begrunnes normalt i forbindelse med at vedtaket sendes ut. Dersom ikke vedtaket er begrunnet må krav om begrunnelse fremsettes i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes.
 
Du bør også nevne din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betyding for vurdering av klagen.
 
Klagen må undertegnes.

Saksbehandlingstid

I henhold til SAK10 skal klagesaker forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. I perioder med stor saksmengde kan saksbehandlingstiden bli noe lengre.
 
Dersom du har påklaget et vedtak vil du motta en foreløpig melding i forvaltningssak, hvor saksbehandlingstid for din klage skisseres.

Utsatt iverksettelse av vedtak

Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å søke om utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute og klagen er avgjort.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken.
 
Alle inn– og utgående dokumenter i bygge– og delesaker er offentlig tilgjengelige i Jupiter innsyn

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: