Komiteene har innstillingsrett til kommunestyret. De har ikke vedtaksmyndighet, men kan avgi uttalelser i saker som legges fram og skal føre tilsyn med organer som er underlagt komiteens ansvarsområde.

Byutvikling, miljø- og transportkomiteen

Helse- og velferdskomiteen

Kultur-, idrett- og friluftskomiteen

Næringskomiteen

Utdannings- og oppvekstkomiteen