Tromsø kommune har behov for flere kommunale utleieboliger og det er avsatt betydelige midler til formålet. En av strategiene kommunen ønsker å benytte seg av, er tilvisningsavtaler.  

Ansvarlig: Marianne Pleym Arctander, telefon 480 44 591

Tilvisningsavtale

Her finner du kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for tilvisningsavtale.

Leverandørkonferanse

Kravspesifikasjon tilvisningsavtale
Konkurransegrunnlag tilvisningsavtale
Skjema tilvisningsavtale

Hva er tilvisningsrett

Ved avtale om tilvisningsrett kan utbygger etter søknad få fullfinansiert prosjektet med gunstig grunnlån fra Husbanken. En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til utleier, mens den enkelte leiekontrakt inngås mellom utleier og boligsøker. For mere informasjon om hva tilvisningsavtaler er, og finansieringsmuligheter, se husbanken.no

Kommunens vurderingskriterier ved kjøp/avtale om leie

 • Pris pr boenhet: spesifisert om tilbudet er med eller uten parkering.
  • Prinsippet om kostnadsdekkende husleie gjelder, slik at husleienivået ikke må være høyere enn at det kan betjenes av Boligkontorets leietakere.
 • Eieform: Ved kjøp er det ønskelig med borettslag fremfor selveier
 • Integrering: Inntil 20 % kommunalt disponerte boliger pr prosjekt/borettslag ved kjøp
 • Beliggenhet: Innenfor bybussringen, ønskelig med god spredning av kommunale boliger i bydelene
 • Leilighetsstørrelser: 2-roms fortrinnsvis 30-50 m2, 3-roms fortrinnsvis 40-60 m2
 • Utforming: Ordinær utforming i samsvar med TEK 10
 • Merverdi: Ønskelig med kjøp/tildelingsrett som medfører realisering av flest antall boliger totalt sett i prosjekter for det generelle boligmarkedet, herunder kommersielle seniorboligprosjekter og rene utleieprosjekter
 • Fremdrift: Overtakelse så tidlig som mulig
 • Gode bokvaliteter: God planløsning, robuste materialvalg, trygt bomiljø etc

Dokumentasjonskrav

Tilbudet skal inneholde:
 • Hvor mange boenheter som tilbys, størrelsen oppgitt i m2, og om p-plass er inkludert
 • Pristilbud:
  • Ved kjøp: Pristilbud pr boenhet,
   • Borettslagsleiligheter: Innskudd, omkostninger, andel fellesgjeld og lånebetingelser, husleie pr mnd med hvilke poster som omfattes
   • Selveier: Kjøpesum, omkostninger, evt fellesutgifter pr mnd med hvilke poster som omfattes
 • Adresse/lokaliseringskart, prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan, situasjonsplan, planløsning, fasadetegning, leiligheter som tilbys og deres konkrete plassering i bygget.

Slik leveres tilbudet

Tilbud om salg kan sendes på e-post til Elisabeth Einarsbøl eller post til Tromsø kommune, Eiendomskontoret v/Elisabeth Einarsbøl, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Nærmere opplysninger om levering av tilbudet kan fås ved henvendelse til Elisabeth Einarsbøl.

Om kommunale utleieboliger

Tromsø kommune eier og disponerer vel 1100 utleieboliger. Boligene leies av husstander med behov for bistand til å skaffe seg et eget bosted, og husleienivået må være håndterbart for leietaker. Det er sterkt behov for å øke tilbudet av utleieboliger, og kommunen har avsatt betydelige midler til formålet i gjeldende økonomiplanperiode. 

Forbehold

Tromsø kommune forbeholder seg retten til å se bort fra ethvert tilbud, og tar forbehold om tilskuddsmidler/finansering fra Husbanken.

Har du spørsmål?

Behovet for anskaffelse av boliger har vært presentert i ulike møter med boligbransen, senest i mars 2017. I forbindelse med annonsering etter tilbydere på tilvisningsavtaler, vil det bli avholdt et dialogmøte for tilbydere. For mer informasjon om kommunens boligpolitikk se Boligpolitisk handlingsplan
 
Nærmere opplysninger om boliganskaffelsene fås ved henvendelse til Marianne Pleym Arctander.