Kommunalt lærings- og mestringssenter (DOC) (PDF) er tilknyttet rehabiliteringstjenesten og skal drive forebyggende og helsefremmende lavterskel aktiviteter. En av hovedoppgavene er gruppebasert opplæring.

Et av formålene med opplæringen er at personer som har en kronisk, langvarig sykdom/ funksjonsnedsettelse og deres nærmeste skal tilegne seg kunnskaper for å leve med situasjonen og mestre hverdagen. Hovedfokus er kols, kreft, overvekt, diabetes og psykisk helse. Tilbudene relateries i stor grad til samhandlingsreformens og Folkehelselovens intensjoner om tilbud nær der individet lever og bor, og skal sees i en helhetlig tiltakskjede.

Aktivitetene skjer i hovedsak ved Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1

Koordinator Cathrine Kristoffersen
Telefon: 77 75 79 30/ 416 60 937
E-post

Tilbud, kurs og aktiviteter

selvhjelp
Igangsetteropplæring av selvorganisert selvhjelp
Tromsø kommune tilbyr selvorganiserte selvhjelpsgrupper som metode for å kunne aktivt ta tak i egen livssituasjon. I den forbindelse skoleres det fortløpende igangsettere. Igangsetteren vil inngå i et nettverk av igansettere. Dersom du, eller du vet noen, som kunne tenke seg å være igangsetter, se informasjon

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Tilbudet er utviklet etter modell fra Selvhjelp Norge

Selvhjelp er å ta utgangspunkt i en opplevelse av et problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandringer.

Alle som føler et behov for å gjøre noe med en krevende hverdag kan gå i selvhjelps grupper. Gruppen består av 4 - 8 personer og settes i gang av igangsetter som setter rammer for prosessen. Gruppen blir etterhvert selvgående. Alle har ressurser - det gjelder å ta de i bruk. 
Les mer 

Fortløpende tilbud etter behov

Under planlegging

  • Motiverende endringsprosessarbeid i grupper for overvektige
  • Mestingskurs for nærpersoner til hjerneslagrammede
  • Møteplass for barn og unge som pårørende
  • Livslyst Cafe
Trening og aktivitet