Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ for kommunen og andre aktører. Rådet får blant annet kommunale plansaker til uttalelse og påpeker forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp.

Rådet kan også ta opp saker av eget initiativ, enten det er kommunen, andre offentlige instanser eller private som skal avgjøre saken. Rådet er avhengig av innspill fra aktive brukerorganisasjoner for å få kjennskap til hva som skal til for å sikre full deltakelse og likestilling for alle i Tromsø.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder, som er spesielt rettet mot medlemmer av rådene, rådssekretærer og kommuneadministrasjon. Funksjonshemmedes organisasjoner er også viktige målgrupper. Veilederen er tilgjengelig på Bufdirs nettsider:

Møteplan og protokoller

Møtene avholdes hver andre torsdag i måneden. Protokoller og datoer for møtene finner du i møtekalenderen.

Tilgjengelighet for bevegelseshemmede

Friluftsområder

Charlottenlund friluftsområde
Område som i stor grad er tilrettelagt for lek, ballspill og vinteraktiviteter. De grusete stier fungerer godt for rullestolsbrukere. En av bålplassene kan nås med rullestol. Ute i den nærliggende lysløypa blir terrenget fort en for stor utfordring for manuelle rullestoler og bevegelseshemmede. Av leketilbud fremheves fugleredehusken som særlig egnet for barn med multihandikapp. Det er gode p-plasser og det finnes HC-toalett.

Telegrafbukta
Populært badeområde med fin utsikt. Relativt god rullestolsadkomst, men assistanse er nødvendig for å komme helt ned i fjæra. Det er HC-parkering ved Kvaløyveien/Nyløkken og det finnes HC-toalett (stengt 1. okt.-30. april).

Rundvannet og Langvannet
Naturområdet er også kalt Isrenna. Grusstier binder sammen Gimle og Stakkevollan. Adkomst fra Stakkevollan er kun for motoriserte rullestoler eller med assistanse. Det er ikke merkete HC-plasser. Rundt Rundvannet er det lagt en brygge med bredde ca. 150 cm. På grunn av at brygga enkelte steder har sunket ned, er ikke tilgjengeligheten 100 % tilfredsstillende. Det er flere bålplasser og fiskeplasser.

Prestvannet
Stiene rundt Prestvannet, godt 2 km, har enten grus- eller asfaltdekke og er relativ flat. Likevel er det noen dumper som er brattere enn 1:12. Det er tilrettelagt med bålplasser og benker. Det er god parkeringskapasitet ved Nordlysobservatoriet, nord for Prestvannet.

Sentrum

Stortorget
Nedenfor torget, ved kaia finnes det HC-toalett. Samme sted finnes 2 HC-parkeringsplasser.

Strandtorget
Tett på kaia finnes et HC-toalett. Kjøpesenteret Nerstranda har HC-toaletter i 2. etg. HC-parkering i Strandgata ved inngangen til kjøpesenteret samt 2 plasser ved Skarven.

Rådhus, bibliotek og kino
Fokuskvartalet består av rådhus, bibliotek og flerkinoanlegg. Det er god tilgjengelighet, men til rådhusets hovedinngang er det ikke tilfredsstillende adkomst for bevegelseshemmede. Adkomst til rådhuset er mulig via heis fra kinoen, med inngang fra Grønnegata. Det planlegges en ny rådhusplass med akseptable stigningsforhold mot hovedinngangen.

Det er lagt ledelinjer på strekket mellom inngang bibliotek og inngang rådhus. Erfaringer fra disse trengs for å vurdere utvidelse av nettet i det øvrige sentrum. Det finnes HC-parkering ved bibliotek, nær inngang i Vestregata og ved Veitasenteret. Det er anlagt  to nye overganger i Grønnegata som skal lette kryssinga av gata.

Storgata
Gågate der det er innrettet soner for salgsstativer og skilt, slik at fortauet skal være fritt. Fortau og overganger er oppvarmet. Ingen tydelig ledelinje, men brukbare kontraster. Mange butikker har trinnfri inngang, dog av ymse kvalitet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper, hva assistenten skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlige reglene for bistand etter sosialtjenestelovens kapittel 4. Rett til tjenester forutsetter at vedkommende fyller vilkårene i § 4-3. På samme måten som for de andre tiltakene etter §4-2, har kommunen plikt til å ha et tilbud om tjenesten, og det er kommunen som i utgangspunktet skal avgjøre hvilke tjenester som er mest hensiktsmessige.

Nærmere opplysninger om ordningen får du ved å henvende deg til Koordinerende helse- og omsorgskontor for de som er under 67 år. Gjelder søknaden en person over 67 år skal søknaden sendes hjemmetjenesten i det området vedkommende bor.

Søknadsskjema
Se Koordinerende helse- og omsorgskontor

Støttekontakt

I henhold til lov om sosiale tjenester skal kommunens sosiale tjenester omfatte tilbud om støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Antall timer støttekontakt som eventuelt innvilges avgjøres av kommunen. Støttekontakt omfatter bl.a. tilbud om å gå tur, gjøre ærend, gå på kino, deltakelse på fritidsaktiviteter som søker ønsker å delta på mv.

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester