Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplan Stakkevollvegen byutviklingsområde - plan nr. 253

I henhold til vedtak den 19. mars 2015, er revidering av Kommunedelplanen for Stakkevollvegen – Tromsømarka påbegynt. Kommunedelplanen har fått nytt navn og plannummer (jfr overskriften). Dette er gjort fordi planområdet er innskrenket i forhold til gjeldende plan. 

Flyfoto av området med planavgrensning.
Flyfoto av området med planavgrensning.

 Planavgrensning for gjeldende Kommunedelplan for Stakkevollvegen–Tromsømarka og kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen (markert med stort stiplet strek).

Planavgrensning for gjeldende Kommunedelplan for Stakkevollvegen–Tromsømarka og kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen
(markert med stort stiplet strek).

Forslaget til Kommunedelplan 0253 for byutviklingsområde Stakkevollvegen er nå ute på høring. Klikk her for å lese høringsdokumentene.

Viktige momenter i planarbeidet

Viktige momenter i planarbeidet
Kommunedelplanen skal revideres for å utvikle området til en «grønn bydel» basert på miljøvennlig transport og energieffektive bygg.
Det skal legges til rette for:

 • Økt boligbygging, herunder avklaring av behov for økt kapasitet for skole og barnehage
 • Fremtidens trafikkavvikling, herunder internvei og parkering
 • Byggehøyder ut over gjeldende retningslinjer
 • Styrket sammenheng mellom delområder med en god grønnstruktur kombinert med urbane kvaliteter.

 
For øvrig skal ambisjonene i gjeldende kommunedelplan videreføres i arbeidet.

Planprosess

 • Et utkast til ny kommunedelplan for Stakkevollvegen er under ferdigstilling, og forventes klar til behandling i Formannskapet i løpet av 1. kvartal, 2017. I forbindelse med dette ønsker fagkontoret for plan ved Byutviklingsenheten å orientere om planprosessen.
 • Innspillene i planprogrammets høringsperiode og signalene fra planprosessen har vært viktige for utkastet som snart foreligger. Stakkevollvegen er et nøkkelområde for å oppnå overordnete målsettinger om en bærekraftig byutvikling i tråd med nasjonale føringer for kommunal planlegging. Dette er med på å styrke kommunens vilje til å prioritere dette området framover. Planforslaget innebærer derfor også forpliktelser fra kommunens side i arbeidet med å videreutvikle området i en ønsket retning. Utviklingens drivkraft ligger åpenbart også hos aktørene som vil satse i området. Planprosessen har derfor vært utvidet med et «Storyboard» med ønske om å fremkalle forståelsesmodeller for områdets utvikling som er felles mellom plannivåene og felles mellom kommunen og aktørene i det framtidige byfeltet Stakkevollvegen.
 • Saksgang skal følge kommunens praksis og kapittel 11 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Endelig planvedtak innebærer følgende:

  1. Ferdigstilling av planforslag.
  2. Behandling i Formannskapet (vedtak).
  3. Høring.
  4. Merknadsbehandling.
  5. Behandling i Kommunestyremøte (vedtak).

Planprogram - høringsutkast

I henhold til plan- og bygningsloven skal det for kommuneplaner utarbeides et planprogram ved oppstart. Planprogrammet redegjør for sentrale problemstillinger i planarbeidet, tema som skal konsekvensutredes, utredningsmetoder, medvirkning samt fremdrift. 

Planprogram Stakkevollvegen (høringsutgave) ligger til offentlig ettersyn i perioden 2. juli – 27. august 2015.

Storyboard Stakkevollvegen

bCOTgAAAABJRU 5ErkJggg==
 
 • Planprosessen har vært utvidet i forbindelse med utarbeidelsen av et dokument med tittelen «Storyboard Stakkevollvegen». Dette dokumentet er utarbeidet med ønske om å fremkalle forståelsesmodeller for områdets utvikling som er felles mellom plannivåene og felles mellom kommunen og aktørene i det framtidige byfeltet Stakkevollvegen. Arbeidet har vært ledet av Knut Eirik Dahl, og ble ferdigstilt høsten 2016.
 • Fra innledningen til dokumentet: «En Storyboard visualiserer og debatterer tolkninger og muligheter i den nye kommunedelplanen. Den åpner opp en rekke tematiske felt og kommunens ambisjoner og visjoner. Den er i sin grunnholdning av diskursiv natur, og vil invitere til dialog og samtaler. Alle utsagnene og visualiseringene har nettopp til hensikt å invitere til en kontinuerlig og ambisiøs dialog mellom kommunen og alle utviklerne i planområdet. Den nye kommunedelplanen er altså ikke et planprodukt kommunen leverer fra seg og håper på det beste, den er en invitasjon til et kontinuerlig samarbeid. Det kjente uttrykket fra Byutviklingens år, kommunen må ta på seg ledertrøya, bør få ny mening i dette byfeltet. Tilsvarende var også erfaringene fra prosjektet “Hvor Går Tromsø” en erkjennelse av nødvendigheten av å kommunisere med befolkningen på ulike nivåer. Derfor diskuterer og visualiserer dette Storyboardet kommunens virkemidler i en slik dialog. Den rommer imidlertid forpliktelser fra kommunens side som selvsagt må følges opp i en videreført prosess.»
 • Storyboardet vil være et vedlegg til planbeskrivelsen og de øvrige juridiske plandokumentene.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: