Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - planlegging

Kommuneplanen

stor_panorama_fjellheisen - smalt_1000x242.jpg

Kommunen skal etter plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. (Plan- og bygningslovens § 11-2, 1. og 2. ledd.)

Planstrategi

Planstrategi_bilde.JPGKommunen skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. (Plan og bygningslovens § 10-1, første ledd.)
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. (Plan og bygningslovens § 10-1, andre ledd.)
 
Tromsø kommunes planstrategi ble vedtatt i juni 2016.

 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Etter plan og bygningslovens § 4-1 skal det for alle kommuneplaner utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal bl.a. gjøre rede for formålet med planarbeidet, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
 
Tromsø kommunes planprogram til kommuneplan 2015-2026 ble vedtatt i oktober 2014. Her ble det lagt hovedrammer for arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen. Gjennom høringsrunden kom det inn en rekke innspill og forslag til det videre arbeidet.


Planprogram til kommuneplanen 2015 - 2026, samfunnsdel og arealdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel

Denne planen ligger nå ute til høring. Ny kommuneplanens samfunnsdel, ​2020 – 2032
Som del av arbeidet med den nye samfunnsdelen er det utarbeidet kunnskapsgrunnlag som er en sammenstilling av funn fra flere rapporter og analyser. 

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner tar for seg spesielle områder eller temaer og gir føringer for disse. Denne plantypen er mer detaljert enn kommuneplanen.

Gjeldende kommunedelplaner i PDF-format:

Kommuneplanen lister opp hvilke kommunedelplaner som fortsatt skal gjelde. Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde dersom hovedformål og utnyttelse ikke er i strid med kommuneplanens arealdel. For området som omfattes av kommunedelplan sentrum (også kalt sentrumsplanen) gjelder kommunedelplanens arealbruk og bestemmelser foran kommuneplanen.

Temaplaner

Planinnsyn

Plan Innsyn - porten til kommunens planarkiv

PlanInnsyn er porten til kommunens planarkiv

Prosjekter

Prosjekter som er relatert til kommuneplanen:

Eksterne lenker:
Veiledning om Plan- og bygningsloven, plandelen

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: