Oversikt over kommunale enheter med oppgaver/tjenester i tilknytning til næringsvirksomhet (også kommunale foretak)

Kommunale enheter og næringsvirksomhet
Enhet Viktigste næringsrelaterte oppgaver/tjenester Leder Telefon

Ordføreren

Øverste politiske leder

Jens Johan Hjort

777 90 086

Byutvikling

Kommunens faginstans for
saker knyttet til plan- og bygningsloven
(plan-, delings- og byggesaker samt
kart- og oppmålingssaker)

Erik Øwre

777 90 102

Eiendom

Forvalter kommunens grunneiendommer
og bygningsmasse. Ansvar for
gjennomføring av kommunens
byggeprosjekter.

Beate Németh

777 90 107

Innkjøpskontoret

Forestår inngåelse av rammeavtaler for kommunens kjøp av varer og tjenester.

Stig Arve Nordby

777 90 292

Kemneren

Skatter og avgifter

Ketil Svanholm

777 91 011

Kultur og idrett

Kommunens samordnende kulturenhet

Kåre Sørensen

777 90 197

Plan og næring

Generelt næringsretta arbeid

Jan Einar Reiersen

777 90 262

Servicetorget

Framskutt servicetilbud overfor
næringsliv og innbyggere

Marlene Uvsløkk

777 91 780

Vann og avløp

Ansvar for anlegg og drift av
kommunens vann- og avløpsnett

Geir Helø

777 91 471