Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Felles e-postadresse

Koordinerende enhet barn og unge 0-23 år:  
Heidi Matre
Koordinator Ressurssenter, 
Seksjon barn og familie
Telefon: 950 05 283

Koordinerende enhet voksne over 23 år: 
Ansvar for personer med somatiske lidelser, utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser

Lina Forslund
Telefon: 948 27 673

Ansvar for personer innen for området rus og psykiatri: 
Anne Lise Pedersen
Telefon: 918 74 097 

Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø (gamle hovedpostkontoret).
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø 


Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 400 31 810 

Kreftkoordinator Tone Mette Yttergård
Telefon 906 82 185

 

Om koordinerende team

Teamet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Teamet skal jobbe både på individ- og systemnivå. På individnivå skal det jobbes for å få til gode løsninger på tvers av etater, sektorer og enheter. Dette skjer i hovedsak ved at det utpekes en koordinator. Denne vil være ansvarlig for å koordinere tjenestene rundt den enkelte, og individuell plan kan være et viktig redskap i denne sammenheng. I noen spesielle saker vil teamet ha ansvar for koordinering, men vil ikke ha ansvar i enkeltsaker over tid.

På systemnivå skal teamet blant annet inngå samarbeidsavtaler med eksterne parter, få på plass ulike fagnettverk innad i kommunen og arbeide med informasjon, samarbeid og koordinering generelt. Teamet har systemansvar for individuelle planer i kommunen og dette innebærer bl.a. undervisning, veiledning og oppfølging av koordinatorer, samt oversikt over planer og koordinatorer i kommunen.