Koordinerende team skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Kontakt oss

Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.
Felles e-postadresse 

Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø (gamle hovedpostkontoret).
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Koordinerende enhet barn og unge 0-23 år 

Heidi Matre, koordinator Ressurssenter, Seksjon barn og familie
Telefon: 950 05 283

Koordinerende enhet voksne over 23 år

Ansvar for personer med somatiske lidelser
Evelyn Solli Thomassen, telefon 953 04 741

Ansvar for personer innen for området utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, rus og psykiatri
Ann Kathrin Larsen, telefon 468 10 098

Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 400 31 810 

Kreftkoordinator Tone Mette Yttergård
Telefon: 906 82 185

Forløpskoordinering - Pakkeforløp rus og psykiatri

Nye pasientforløp inne psykisk helse og rus
 
I januar 2019 tok Tromsø kommune i bruk nye nasjonale rutiner for helhetlige pasientforløp innen psykisk helse og rus. Disse kalles for pakkeforløp og skal gi pasientene godt koordinert og effektiv helsehjelp.
 
Forbedring
Pakkeforløpene er standardiserte og skal bidra til å øke brukermedvirkning, sikre samhandling mellom bruker, fastlege, pårørende, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Med bedre rutiner er målet å redusere ventetiden og gi alle et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet de bor. Forløpet har som mål å bedre både helse og levevaner.
 
Disse pakkeforløpene trådte i kraft 1. januar 2019
  • Utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
  • Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
15. februar 2019 innføres tre nye pakkeforløp
  • Psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
Pakkeforløp for gravide som bruker eller har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler trer i kraft senere.
 
Henvisning
Det er kommunen via fastlegen som henviser til pakkeforløpene. Noen vil også ha behov for oppfølging av kommunen før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
 
Koordinering og kontakt
  • Forløpskoordinering for pakkeforløp for voksne over 18 år organiseres under koordinerende enhet ved Tildelingskontoret 
  • Forløpskoordinering for pakkeforløp for barn og unge organiseres under koordinerende enhet ved Ressurssenteret, Seksjon for barn og familie
Jobber du i helsevesenet og har spørsmål knyttet til pakkeforløpene og henvisning?

Her tar du kontakt:
Voksne over 18 år: telefon 77 79 05 78 (09.00-15.00)
Barn og unge under 18 år: telefon 909 91 784 (09.00 - 15.00)
E-post: ressurssenteret@tromso.kommune.no
 
Er du pasient?
Ta kontakt med din fastlege for informasjon og henvisning.
 
Les mer
Du finner mer utfyllende informasjon på helsenorge.no og på helsedirektoratet.no. På Helsedirektoratets sider er det også mer informasjon for deg som skal henvise til pakkeforløpene.

Slik jobber vi

Vi jobber både på individ- og systemnivå. På individnivå skal det jobbes for å få til gode løsninger på tvers av etater, sektorer og enheter. Dette skjer i hovedsak ved at det utpekes en koordinator. Denne vil være ansvarlig for å koordinere tjenestene rundt den enkelte, og individuell plan kan være et viktig redskap i denne sammenheng. I noen spesielle saker vil teamet ha ansvar for koordinering, men vil ikke ha ansvar i enkeltsaker over tid.

På systemnivå skal teamet blant annet inngå samarbeidsavtaler med eksterne parter, få på plass ulike fagnettverk innad i kommunen og arbeide med informasjon, samarbeid og koordinering generelt. Teamet har systemansvar for individuelle planer i kommunen og dette innebærer bl.a. undervisning, veiledning og oppfølging av koordinatorer, samt oversikt over planer og koordinatorer i kommunen.