Pedagogisk plattform

Praksisskole
Skolen er praksisskole.

Pedagogisk plattform
Krokelvdalens skole overordnete mål bygger på følgende prinsipp: Opplæringen skal legge vekt på at den skal gi alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids og samfunnslivet. På Krokelvdalen skole skal alle få lære ut fra sine forutsetninger og evner. Alle skal få mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter på varierte måter. Alle skal vise og motta omsorg for og av hverandre.

Alle skal få mulighet til å reflektere over og få mulighet til medvirkning til egen læring. Det betyr at elevene skal kjenne til målene for faglig og sosial læring, være deltakende i vurdering av sin egen og andres læring. Elevene skal motta vurdering underveis. Alle elever skal få veiledning i læringsprosesser. Elevene skal få veiledning fra lærer og/ eller medelever, slik at de kan utvikle seg innenfor egen utviklingssone. Derfor vektlegger vi et læringsmiljø som er tuftet på samhandling og samarbeid.

Satsningsområder

Lokale utviklingsmål
  • Vurdering
  • Lokale fagplaner (revideres og videreutvikles mht satsing på vurdering og lesing)
  • Tidlig innsats; overgang barnehage - skole, mellom de enkelte trinn og barneskole – ungdomsskole
  • Elevmedvirkning
  • Helhetlig skoledag; samhandling skole – SFO
  • Samarbeid skole – hjem