Fakta om barnehagen

Kroken barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for totalt 54 barn i alderen 0-6 år. I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 4 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 241 m2. Det er adkomst for både bil og buss (rute 20 ) til barnehagen.

Samarbeid med foreldrene

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning i hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på  barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter:  Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni  hvor målet er å legge til rette for en god oppstart. 

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre  et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra  foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene  blir valgt på foreldremøte/foreldrerådsmøte.

 

Våre fokusområder

Barnehagen  har  to  fokus  områder  dette  barnehageåret: 
«Språk og språkarbeid»  og  «Barns medvirkning i leken». 
Disse  fokus  områdene ble valgt på bakgrunn av ståstedsanalysen, foreldreundersøkelsen,10 faktor.
Barnehagen er også med i «Se meg», et program for tidlig innsats med fokus på barns psykiske helse.

Fokusområde 1: Språk og språkarbeid
Hovedmål:
Personalet skal
-  legge til rette for gode samtaler mellom voksne og barn i dagens rutiner og aktiviteter.
-  bruke  Språkløype som støtte i arbeidet med språkarbeid i barnehagen. 
   Kompetanseutviklingspakken er med på å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Fokusområde 2: Barns medvirkning i leken
Hovedmål:
Personalet  skal  legge  til  rette  for  barns  medvirkning i leken, gi de redskaper og erfaringer til å drive leken videre.
Personalet skal støtte barna i deres valg og bli med på leken på deres premisser.

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.


 

Våre planer