Tromsø kommune har de siste årene satset på bibliotek. Gjennom byggingen av nytt hovedbibliotek i 2005 og politiske vedtak de påfølgende år, har biblioteket maktet å bygge opp en populær og viktig tjeneste.

En suksess varer ikke evig, og bibliotektjenesten må utvikles for å tilpasses nye behov. Byrådet er opptatt av å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort for å skape et godt tilbud til framtidens innbyggere i kommunen. Denne planen belyser utfordringene og skisserer mulige tiltak. En del av tiltakene vil være avhengige av nye bevilgninger som må avklares som en del av økonomiplanene i de kommende år. Noen tiltak vil forutsette ekstern støtte, mens andre vil kunne gjennomføres innenfor gjeldene rammer.

Hovedbiblioteket ble av Dagbladets  lesere i 2009 kåret til landets beste bibliotek.

Byrådet vil med denne planen sikre et fortsatt høyt  nivå på våre bibliotektjenester med en målsetting om fortsatt å være landsledende. Bibliotekene har utviklet seg fra sin tradisjonelle rolle som et boklager, til en viktig aktør med et bredere mandat i samfunnet. Biblioteket skal styrke demokratiet og ytringsfriheten, sikre tilgangen på kunnskap og informasjon til alle, bidra til å formidle og forvalte norsk skriftkultur og litteratur, bidra til utvikling av leseferdighet og leselyst, gi tilgang til digital teknologi og være et møtested og sosial arena for ulike grupper. Denne utvidede målsettingen for drift av folkebibliotek er helt i tråd med statlige styringssignal, blant annet gitt i Stortingsmelding 23 2008/2009 Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid, og nylig vedtatt endring av Bibliotekloven. Drift av folkebibliotek er en lovpålagt oppgave, men kommunen står i fritt til å bestemme et riktig nivå på tjenesten. Gratisprinsippet er også nedfelt i loven.

Gjennom denne bibliotekplanen ønsker byrådet å bidra til tilgang av gode bibliotektjenester til alle i kommunen, samt å sikre at bibliotekene er i stand til å forbedre sine tjenester i tråd med offentlige krav og brukernes behov. Det er en målsetting at flere av kommunens innbyggere benytter seg av bibliotekets tjenester og blir aktive lånere.