Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv rulleres hvert fjerde år og skal ha fokus på prioriteringene som gjøres i forhold til bygging av idretts- og friluftslivsanlegg, og som igjen legger grunnlaget for spillemiddelsøknader de neste fire årene. Den store satsingen er det nye folkebadet med 50 meters basseng og klatrehall på Templarheimen, som er det første av flere byggesteg i en samlokalisering av anlegg som idretten har behov for.
 
I arealplanleggingen blir prioriteringen av idretts- og friluftsformål helt avgjørende for å få bedre folkehelse, skape mer bolyst og gjøre byen mer attraktiv, og det er derfor viktig at denne planen kommer med gode innspill i forhold til fremtidig planlegging av kommunens arealbruk.