Hvert år kommer det mange barn og ungdommer til Tromsø som ikke snakker eller forstår norsk. De er barn av foreldre som kommer fra andre land pga. arbeid, studier, ekteskap eller krig og konflikt. Tromsø har i dag innbyggere fra rundt 130 forskjellige land, og antallet internasjonale innflyttere øker. Det avspeiler at Tromsø blir mer og mer en del av en åpen og
internasjonal verden.

Noen få flyktningungdommer kommer hit alene, uten foreldre. En del barn kommer hit uten særlig skolegang fra hjemlandet, og noen har foreldre som selv er analfabeter. Andre kommer hit fordi foreldrene har høy utdanning, og barna har en skolebakgrunn som ikke er så forskjellig fra den norske. Barna har veldig ulike historier, muligheter og framtidshåp med
seg når de kommer til Tromsø.

Alle trenger litt tid på å lære seg norsk og finne seg til rette. Noen trenger mye tid. Vi ønsker at alle barn og unge som kommer hit skal føle seg velkommen, og at de skal kunne lære, leke og utvikle seg og ta del i Tromsøsamfunnet.

Dette er Tromsø kommunes felles plattform og program for å inkludere minoritetsspråklige barn og ungdom i Tromsøsamfunnet. Det er en ”velkomstpakke” som omfatter læring, utvikling, deltakelse, lek, kultur og fritid for alle under 20 år og som ikke kan norsk. Det er utarbeidet i et samarbeid mellom enheter og tjenester som arbeider med minoritetsspråklige
barn og ungdom, og den har vært på bred intern høring. Velkomstpakken er ikke ferdig utarbeidet, men den er en plattform for videre samarbeid for å gi barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn en god oppvekst i Tromsø.

Første del beskriver en del av utfordringene vi står over for, og som det må samarbeides om for å få til bedre løsninger. Andre del – handlingsprogrammet – omhandler nødvendige samarbeidsfora, og forslag om 10 samarbeidstiltak for bedre oppvekstmiljø.

Programmet skal gjøre det lettere å samarbeide for å gjøre Tromsø til et godt sted å vokse opp – uansett språkbakgrunn. Det vil gjøre Tromsø til et sterkere, varmere, åpnere, mer mangfoldig og mer internasjonalt samfunn.