Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling

Kulturminner og bygningsvern

Er huset ditt vernet? Sjekk kartet!

Hva betyr vernet, fredet og SEFRAK-registrert?

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke, fra ørsmå kullrester fra et ildsted i steinalderen til telefonkiosker fra 1930-tallet og landbrukslandskap fra 1800-tallet. Det er en lovpålagt oppgave å ta vare på kulturminner. Kulturminnemyndighetene (Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunen) har plikt til å verne kulturminner av nasjonal eller regional betydning. Kommunen skal verne kulturminner av lokal viktighet. 

Er bygningen fredet betyr det at den er vernet i kraft av kulturminneloven. Inngrep eller endringer må godkjennes av kulturminnemyndighetene. Dette er det strengeste vernet vi har, og det er svært få bygninger og anlegg i kommunen som er fredet. Det er derimot mange arkeologiske kulturminner som er fredet. Arkeologiske kulturminner er fysiske spor eller levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om fortidens samfunn.
 
Er bygningen vernet betyr det at kommunen har regulert bygningen til vern eller bevaring gjennom bestemmelser i en reguleringsplan.
 
Er bygningen verneverdig eller bevaringsverdig betyr det at fagkyndige mener at den har kulturhistorisk verdi. De fleste verneverdige kulturminner er ikke formelt vernet etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. 

Du har kanskje fått høre at huset ditt er SEFRAK-registrert? Dette betyr at huset kan være bygd før 1945. SEFRAK er en forkortelse for «Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge». Her finner vi bygninger som ble oppført før 1900. I deler av Nord-Norge ble bygninger fra perioden 1900-1945 også registrert. I Tromsø kommunen gjelder dette særlig de ytre områdene. Et SEFRAK-hus er ikke automatisk vernet, men siden det er over 70 år gammelt kan det være verneverdig.

Råd og støtteordninger for huseiere

Økonomisk støtte til reparasjon av verneverdige bygninger. 

Ta kontakt med en byggmester eller arkitekt som kan hjelpe med kostnadsoverslag og søknadsarbeid. Du kan også få råd hos Bygg og bevar. 
 • Tromsø kommune har en tilskuddsordning til kulturminnevern og lokalhistorie som hovedsakelig deles ut til lag og foreninger, men som også kan deles ut til små tiltak på private boliger. Kontakt Kultur og idrett, Tromsø kommune. Søknadsfrist 1. desember.
 • Troms fylkeskommune har en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg som heter Redningsplanken. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering. Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs m. v. vil bli prioritert. Aktuelle tilskuddsbeløp vil være i størrelsesorden 10 000 – 30 000 kr.
 Søknaden må minimum inneholde
 1. Fotodokumentasjon og beskrivelse av bygningen/anlegget
 2. Antatt alder
 3. Beskrivelse av hva som tenkes gjort
 4. Kostnadsoverslag og søknadsbeløp
 5. Navn, adresse og personnummer på eier - evt. organisasjonsnummer
 6. Adresse, gårds- og bruksnummer på eiendommer
 7. Kontonummer
Søknadsfristen er 1. februar
 • Norsk kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondet gir normalt IKKE støtte til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner, museer og andre institusjoner som mottar offentlig driftsstøtte, undersøkelser der det er behov for tekniske utredninger, flytting av hus eller ren kopiering av forfalne kulturminner og oppsetting av disse (med unntak av tilbakeføring av hageanlegg). Se Kulturminnefondets nettsider for mere informasjon. Søknadsfrist 1. november
 • Landbruksdirektoratet har støtteordningen som kalles SMIL som står for Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensingen fra jordbruket. Ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning, se kontaktinformasjon.
Nyttige tips når du søker finner du her.
Riksantikvaren har også oversikt over tilskuddordninger her

Kulturminneplanen

Kulturminner er viktige som bærere av historien som preger vår identitet og gir kommunen særpeg. Kulturminneplanen skal legge grunnlaget for at viktige kulturhistoriske verdier i hele Tromsø kommune blir bevart for fremtidige generasjoner. Planen vil gi oversikt over kulturminnene i kommunen og dermed kan det tas grep om viktige kulturmiljøer og enkeltminner. Vi sikrer slik en mer forutsigbar, helhetlig og sammenhengende forvaltning av uerstattelige verdier. Planen er under arbeid og skal være ferdig i 2019. 

Denne siden driftes av Kommuneplankontoret

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: