Satsingsområdet

I perioden 2013-2017 skal vi jobbe med prosjektet «Øya mi». Det er et todelt prosjekt som forankrer en felles forståelse i personalgruppen av barnehagen som lærings- og danningsarena, mens arbeidet rettet ut mot barna skal ha tema vennskap og tilhørighet. Vi skal jobbe med egne små prosjekter avdelingsvis eller på tvers av avdelingene, og bruke barnas nærmiljø som en ressurs i vårt arbeid.

SAM_1137 (2).JPG   SAM_0575 (2).JPG

Hva er de utrolige årene (DUÅ)?

Høsten 2010 startet alle ansatte i barnehagen opp med utviklingsprogrammet «De utrolige årene» (DUÅ) som dreier seg om hvordan vi kan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. Programmet er utviklet av Carolyn Webster Stratton, som har lang erfaring i arbeidet med forebygging og håndtering av atferdsvansker hos barn. I løpet av høsten 2010 og våren 2011 gjennomførte vi et kurs bestående av 6 heldagssamlinger med veiledning, oppgaver og praktiske øvelser mellom hver samling. Etter dette har vi fått et år med veiledning og repetisjonskurs fra to sertifiserte veiledere fra RBUP og PPT som har fulgt oss siden vi startet.

Barnehagens ansatte deltar i nettverksgrupper i samarbeid med andre barnehager i Tromsø som har gjennomført programmet DUÅ. Vi arbeider med en plan for hvordan vi skal gi nyansatte og vikarer en innføring i «De utrolige årene».

Les mer om De utrolige årene.

IKT i barnehagen

De neste årene vil vi ha fokus på å øke barnas kompetanse og medvirkning ved bruk av digitale verktøy. IKT i barnehagen skal bli en naturlig del av hverdagen til barn og voksne, og bruken av digitale verktøy skal være planlagt og målrettet. Derfor arbeider vi for å øke personalets egen kompetanse, og hvordan vi kan bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barna. Vi har personale som har kurs i pedagogisk bruk av iPad, der dokumentasjon, animasjon og filminnspilling i samarbeid med barna er i fokus.

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

I Kvaløysletta barnehage arbeider vi aktivt for å forebygge mobbing. Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Kvaløysletta barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar.

Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord-Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal  knytte kjennskap og vennskap som blir viktig for deres nye arena, skolen. Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes åtte ganger fra januar-mai (annenhver onsdag).

Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage. Kontakt med nærmeste barnehage, eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer:
randi.lise.groholt@tromso.kommune.no

Foreldresamarbeid - Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg (SU) skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et som er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget godkjenner årsplanen og uttaler seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen.

Foreldre representanter i SU 2017/2018:

Erling Johansen (Kvitungan) tlf: 959 34 455 erlingjohanj@gmail.com  
Amanda Poste (Korallan) tlf: 982 15 479 amanda.poste@gmail.com
1. Vara: Anna Silyakova (Blekkspruten) tlf: 45680228 anna.silyakova@gmail.com
2. Vara: Maria Børve (Sjøstjerna) tlf: 97094198 mariaborve@hotmail.com

Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Vi ønsker å tilby variert og næringsrik mat til barna i barnehagen og har derfor ansatt kokk. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. Kvaløysletta barnehage har kokk 2-3 dager per uke. Vi jobber for å servere variert og næringsrik mat også når vi er på tur.

Våre planer

Årsplan Kvaløysletta barnehage 2018-2020.pdf
Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.