Barnehagens satsningsområde

Språkløyper 
Kvamstykket jobber med en kompetanseutviklingspakke for å styrke barnehagens daglige arbeid med språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Personalet skal få:

  • økt kunnskap om barns språklæring
  • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barns språk
  • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med læring for alle

ICDP
Vi jobber med et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres relasjon og omsorgskompetanse.

Vennskap og inkluderende fellesskap
I Kvamstykket er det rom for alle. Det er respekt for mangfold uansett interesser, utvikling, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, nasjonalitet, kjønn og religion. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.

Syngende barnehage logo 2Vi deltar i prosjektet "Syngende barnehage"

Sanger og sangleker gjør barnehagedagen enklere og hyggeligere både for liten og stor. Musikalsk samvær styrker også relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling. Forskning har vist at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.

Barnehage er medlem i «syngende barnehage», som er et nettbasert prosjekt som tilfører barnehagen kunnskap, inspirasjon og et eget skattekammer der vi finner sanger, rim og regler vi kan bruke sammen med barn.

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.

Hagebyen – mottaksbase for nyankomne flytninger

En av basene er for familier som kommer til Tromsø som nyankomne flyktninger. Familiene har plass på vår base i ett år, før de flytter til skole eller nærbarnehagen.

Denne basen blir familienes første møte med den norske barnehagen. Vårt hovedfokus den første tiden er å trygge barna og familiene. For mange av familiene vi møter er den første tiden preget av usikkerhet, spørsmål og store omstillinger. I denne hverdagen skal barnehagen være et stabilt holdepunkt der barna, og familiene, møter trygge voksne, faste rutiner og forutsigbarhet.

Etter hvert som barna blir trygg på sin nye hverdag i barnehagen, er hovedfokuset vårt på språkutvikling, vennskap og sosial kompetanse. Vi arbeider med dette hovedsakelig gjennom lek, humor og samtale. I tillegg legger vi svært stor vekt på å arbeide med sang og musikk. Samt at barna skal få uttrykke seg gjennom ulike estetiske aktiviteter, der muntlig språk ikke er avgjørende i aktiviteten.

Vi har fokus på å veilede foreldrene gjennom foreldresamarbeidet det året familiene er på vår base. Veiledning kan for eksempel handle om barnehagens hverdag, mat/ matpakker, klær, forventninger, grensesetting, oppdragervold, språk/språkutvikling m.m. Målet er at familiene skal få en introduksjon til det norske samfunnet, og den norske barnehagen, det året de er hos oss på mottaksbasen.

Bemanning

Bemanningen er slik: En fagleder, seks pedagogiske ledere, fire førskolelærere, 16 barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, en språkressurs og eventuelle støtteressurser ved behov.

Barnehagen er også praksissted for Tromsprodukt, UiT, og Fia. I barnehage jobber studenter, språkpraktikant, og arbeidspraktikant.

Samarbeid med foreldre

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldre er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler: Vi tilbyr to foreldresamtaler per år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. Samtalen er en viktig arena for å legge best mulig til rette for hvert enkelt barn.

Foreldremøter: Ordinære foreldremøter avholdes to ganger i året. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte rett etter oppstart på sommer. Dette for å legge til rette for en god oppstart for både foreldre, barn og barnehagen. Vi tilrettelegger møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det organet som skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget blir valgt på første foreldremøte på høsten hvert år.

Våre planer