Lanterna oppfølgingstjeneste gir vedtaksfestet hjelp til voksne mennesker med sammensatte behov for psykisk helsehjelp og/eller rusmestring. 

Lanterna oppfølgingstjeneste skal bidra til å forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i skole, sosial inkludering, personlig økonomi og hjelp i egen bolig.

Kontakt oss

Adresse: Sjøgata 2, andre etasje 
Postadresse: Lanterna oppfølgingstjeneste, Postboks 1277, 9263 Tromsø

Åpningstid: Hverdager fra kl 08:00 – 15:30
Telefon: 480 34 560 (telefontreffetid hverdager kl 08:00-22:00)

Ta gjerne direkte kontakt med din kontaktperson - se ansatte Lanterna oppfølgingstjeneste 

Avdelingsleder Synnøve E. Isaksen
Telefon: 996 38 580

Tjenestetilbudet

Psykisk helsehjelp og mestring av rusproblematikk kan omfatte:
  • Støtte- og motiveringssamtaler
  • Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, bl.a ved å benytte seg av ulike aktivitetstilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Værftet aktivitetssenter,  Aktiv på dagtid eller Fontenehuset
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
  • Hjelp til administrering av medikamenter (multidose-ordning)
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved miljøterapeutiske prinsipper

Tjenestene gis med fokus på ressurser og mestring. Vår mål er å støtte opp under den enkeltes ansvar for eget liv. Vårt tilbud gis på dagtid og kveldstid.
Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til Koordinerende helse- og omsorgskontor.