Likestillingsutvalgets formål er å fremme likestilling, likeverd og mangfold og hindre diskriminering i Tromsø kommune jf Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillingsutvalget skal arbeide for at likestillings- og diskrimineringslovgivningen ivaretas og praktiseres i Tromsø kommune. Videre skal utvalget se til at Tromsø kommune som arbeidsgiver praktiserer likestilling i samtlige av kommunens sektorer i henhold til intensjonene i lovverket og kommunens egne vedtatte planer og retningslinjer. 

Se møtekalender for møtedatoer.

Møtesekretær
Berith Myrland
Telefon: 909 28 538

Medlemmer likestillingsutvalget
Reglement likestillingsutvalget 
Møtesekretariat