– Ved å delta i dette prosjektet, blir det enklere for oss å kartlegge egne svakheter, slik at vi kan tilrettelegge for forbedring. Disse forbedringene skal kunne bidra til økt livskvalitet for utsatte ved å øke kunnskap og handlingskompetanse til ansatte. Det at andre kommuner skal kunne lære av arbeidet vårt fremover, både når vi feiler og lykkes, er motiverende, sier rådgiver Nina Christine Dahl ved Seksjon for Oppfølgingstjenester i Tromsø kommune.
 
Prosjektet, som skal eksistere frem til 2020, er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I hver av kommunene utvikles det et system, som har til hensikt å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker, som i liten eller ingen grad, er i stand til å beskytte seg selv.
 
Forbedring av rutiner
Tromsø kommune skal opprette et operativt innsatsteam, som skal bistå der noen mistenker at en risikoutsatt voksen er utsatt for overgrep. Teamet skal ledes av en koordinator, og medlemmene skal inneha kompetanse på ulike områder som er viktige og relevante for arbeidet.

– Overgrep handler ikke bare om seksuelle overgrep og vold, men kan også omhandle økonomisk utnyttelse, psykiske overgrep og omsorgssvikt. En undersøkelse gjort i 2016, viser at de færreste kommuner har gode nok rutiner for hvordan mistanke om overgrep bør håndteres, sier Dahl.
 
I løpet av kort tid etablerer Tromsø kommune en egen nettside med informasjon om hvordan du kan kontakte kommunen i slike saker. Allerede fra 1. oktober 2018 kan du ta kontakt med TryggEst-teamet på telefon: 907 92 000.

Les mer: Slik melder du fra om vold og overgrep
 
Et eget kommunalt team
Tromsø kommune har arbeidet målrettet med kompetanseheving innen dette området i mange år, særlig når det gjelder personer med funksjonsnedsettelser, men ytterligere tiltak skal forbedre dagens system. «TryggEst» er slik sett ingen erstatter for eksisterende statlige eller kommunale tiltak, men et supplement.

– I likhet med andre kommuner, har vi mye som gjenstår før vi kan si at vi har et system som fanger opp og håndterer saker på en god nok måte. «TryggEst» skal ha særlig fokus på områder der vi vet at forbedringspotensialet er stort, forteller rådgiver Dahl.
 
Hver kommune som deltar, skal ha et eget team som du kan melde fra til når du er bekymret for eller har mistanke om vold eller overgrep av en risikoutsatt voksen over 18 år. Kommunens team består av erfarne personer med kompetanse i håndtering av vold og overgrep, og du får dermed hjelp til videre håndtering av den gjeldende saken. Et av prosjektets hovedmål er at behandlingen av sakene og av menneskene som er involvert skal være uavhengig av bostedskommune.

– Et viktig fokus vil være å styrke medvirkningen for den utsatte i sin egen sak, og at hjelpen som gis er tilpasset og koordinert, forklarer Dahl.
 
– Kan ramme alle 
I situasjoner der personer er avhengig av hjelp og oppfølging i hverdagen, er risikoen for overgrep angivelig aller størst. Særlig gjelder dette personer som har funksjonsnedsettelse, er utviklingshemmet, har høy alder, har rusproblemer, har fysisk- eller psykisk sykdom. Grunnen til dette, kan eksempelvis være at faktorer som isolering og segregering av ulike grupper.

– Noen er i en slik risiko store deler av livet, mens andre kan være det i en periode av livet og det kan ramme oss alle, påpeker Dahl.
 
På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan du lese om hva du bør gjøre i håndteringen av vold og overgrep, dersom du mistenker en slik situasjon.