I november kunngjorde vi at Mackbratta skulle holdes stengt frem til og med 20. august 2020 av hensyn til bygging av fortau og forbedring av gatebelysningen.

Nå er dette stengnings- og skiltvedtaket imildertid opphevet.

Det betyr at både fortauet og vegen i Mackbratta er åpen for allmenn ferdsel.


Grunnen til opphevingen

Begrunnelsen for opphevingen av stengingen og skiltingen er at vi skal se på hele området rundt Mackbratta under ett, og ikke kun Mackbratta.

Det at Mackbratta har vært stengt har medført en økning i såkalt årsdøgntrafikk i Conrad Holmboes veg og Bispegården, noe som har gjort at forholdene ikke har vært tilfredsstillende nok for myke trafikanter.


Skiltvedtaket lyder:

«Det er fattet beslutning om at skiltingen i plan datert 15.11.2019 oppheves. Beslutningen er fattet på grunnlag av at fortau skal åpnes for gående. Dette vedtaket er gyldig fra det tidspunktet skiltene er fjernet. Skiltvedtak er en lokal forskrift og gir således ikke klageadgang etter forvaltningsloven §28-36.»