Kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten. Jordskiftedommere og skjønnsmenn til en rekke nemnder kommer i tillegg. På grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet skjer det stadige utskiftinger.

Ønsker du å bli meddommer eller lagrettsmedlem i Tromsø, meld deg gjerne på eller foreslå kandidater her på kommunens nettsted. Opplysninger som trengs er foruten navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke og arbeidsgiver, samt telefonnummer. Påmelding gjøres i skjemaet under.

Har du spørsmål? kontakt Berith Myrland på e-post eller telefon 909 28 538.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer og lagrettemedlem i lagmannsretten

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer

Følg "Lekdommer" på Twitter
Gå til lekdommersiden på Facebook

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Tromsø kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Last ned meddommerkrav

Her kan du melde deg som meddommer