Kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmenn.

Ønsker du å bli meddommer i Tromsø, meld deg gjerne på eller foreslå kandidater her på kommunens nettsted. Opplysninger som trengs er navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato (ikke personnummer), utdannelse, yrke og arbeidsgiver. Påmelding gjøres i skjemaet under.

Har du spørsmål?
Kontakt Line Vatne på e-post eller telefon 91 60 72 99

Plikter og krav for å bli meddommer

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.
  • Du må ha gode norskkunnskaper og være personlig egnet til jobben.
  • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.
  • Du må ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, eller under gjeldsforhandling, konkursbehandling/ konkurskarantene.
  • Du må være registrert bosatt i kommunen på valgdagen

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i saker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten

Meddommere (tidligere lagrettemedlemmer) er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fem meddommere som skal dømme i rettssaker sammen med to fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Les mer på domstol.no

Følg "Lekdommer" på Twitter
Gå til lekdommersiden på Facebook

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Tromsø kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Les mer på domstol.no