Hvor er retten til Individuell plan hjemlet i lovverket?

Retten til bruker er hjemlet i

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
  • NAV-loven § 15
  • Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33  

Plikten til utarbeidelse av plan og koordinatoransvar

  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 (individuell plan) og § 7-2 (koordinator)
  • Barnevernloven § 3-2a
  • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 (individuell plan) og § 2-5a (koordinator)
  • Psykisk helsevernloven § 4-1

Hva med samtykke?

Individuell plan kan ikke utarbeides uten brukers samtykke. Den som skal ha planen går gjennom samtykket sammen med koordinator tidlig i samarbeidet om planen. For barn og andre som har oppnevnt verge, må samtykkeerklæring gis av foresatte eller verge. Som et ledd i innføringen av BTI-modellen i Tromsø kommune innføres felles samtykkeskjema for tverrfaglig samhandling om barn og unge 0-23 år.

Samtykkeerklæring (DOC) (PDF)

Samtykkekompetanse

For å gi samtykke forutsettes at vedkommende har samtykkekompetanse, dvs. innsikt nok i hva samtykket gjelder og konsekvensene av at det gis eller ikke gis samtykke. Noen mangler slik kompetanse pga. sin tilstand (eks noen utviklingshemmede) eller alder (mindreårige) og i slike tilfeller kan noen ha samtykkekompetanse på vegne av dem, og dette er gjerne foreldre/verge eller en fullmektig.

Dersom voksne personer på grunn av nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk, demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1.

Klage

Det kan klages på at man ikke har fått utarbeidet en individuell plan, at man ikke har fått være med på å utforme planen eller at planen ikke følges opp. Klagen sendes Koordinerende team som videresender klagen til rette instans. Dersom klagen ikke tas til følge videresendes klagen til Fylkesmannen.