Søknaden må være innsendt innen mandag 14. desember 2020.

Det skal brukes elektronisk søknadsskjema. Her finner du søknadsskjema.

Prosjekter som støttes må være gjennomført innen utgangen av 2021.

Les mer om tiltak som kan støttes, kriterier og vilkår under.

Hvem kan søke
Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer.

Næringsvirksomheter, og kommunale enheter som skoler og barnehager kan også søke, men kommunale enheter vil bli prioritert etter andre søkere.

Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Kontakt eventuelt klima- og miljørådgiver Bo Eide, telefon 482 99 524 for spørsmål.

Tiltak som kan støttes

 
Tema  Tilskudd totalt Tilskudd per søknad
Skrot inn- og utmark 200 000 kroner Søkesum minimum 20 000 kroner
Plastfri by 400 000 kroner Søkesum minimum 10 000, maksimum 50 000 kroner
Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling 80 000 kroner Søkesum minimum 20 000 kroner
Grønn mobilitet 270 000 kroner Søkesum maksimum 70 000 kroner
Urbant landbruk 50 000 kroner Søkesum minimum 10 000 kroner
Sum 1 000 000 kroner  
 

Kriterier

Krav til søknader
 • Søknaden må være levert innen mandag 14. desember.
 • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema. Her finner du søknadsskjema.
 • Det skal legges ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett, med finansieringskilder. Egeninnsats settes som finansiering.
 • Det kan søkes på inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad. Egeninnsats inngår som del av totalkostnaden. Egeninnsats beregnes med kr 300 per time i budsjett. Søknader på mer enn 50 prosent av kostnad vil ikke bli behandlet.
Kriterier ved behandling og prioritering
 • Det legges vekt på egenandel i form av eksterne midler og/eller dugnadsinnsats.
 • Tiltakene bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning.
 • Tiltak med bred samfunnsmessig betydning, spesielt for barn og unge, prioriteres.
 • ​Tiltak som passer godt inn i kommunens strategi på området klima, miljø og energi, prioriteres.
 • Det legges vekt på om nødvendig tilleggsfinansiering er sannsynlig – dette må dokumenteres før tilskuddet utbetales.
 • Det legges vekt på samarbeid med andre grupper i befolkning eller næringsliv.
 • De fleste søknader innvilges med beløpet det er søkt om. Ved delvis innvilget søknad må søker godta og dokumentere at tiltaket likevel kan gjennomføres, alternativt legge fram en ny tiltaksplan for godkjenning.
 • Miljømillionen tildeles ikke til permanente investeringer hos selskaper.
 • Midlene tildelt for 2021 skal brukes i løpet av kalenderåret 2021. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning. 
Ved innvilget søknad 
 • Midlene utbetales når søknaden er innvilget.
 • Tiltakene skal etter prosjektets slutt dokumenteres gjennom bilder, tekst og et enkelt regnskap med frist 03.12.2021.
 • Midler som ikke brukes innen rapportfristen kan kreves tilbakebetalt.

Detaljert om tema som støttes av Miljømillionen

Skrot i inn- og utmark
Det er et ønske å redusere mengden med hensatt større skrot i inn- og utmark. Slik skrot kan være næringsrelatert eller hensatt av ukjente. Ofte vil hensatt skrot samle annet lignende rundt seg. Det åpnes for søknader om tilskudd til oppryddingstiltak av slikt skrot som åpenbart vil føre til en stor kostnad for grunneier å bli kvitt. Opprydding av gammel piggtråd vil være et tiltak som dekkes av ordningen. Det er fordelaktig at det organiseres samarbeid for å rydde større områder for piggtråd. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.
 
Plastfri by og havneopprydding
Det er for tiden stort fokus på marin forsøpling langs kysten. Havnene våre er naturlige mottak for gammel redskap og annet som ellers har potensial for bidra til denne forsøplingen, og noen steder er det samlet mengder med slikt avfall, som det er forbundet med større kostnader å få bort. En ren havn med lite skrot vil også være et godt eksempel til etterfølgelse for dem som bruker havna. Det åpnes for søknader om tilskudd til opprydding av dokumentert større søppel og generelt stell av utearealer i havnene, og til gjennomføring av gode avfallsløsninger. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.
 • tiltak som reduserer plastforbruket hos private aktører i Tromsø (eks. finansiering til flerbruksnett)
 • innovasjon
 • tiltak mot forsøpling
 • gjennomføring av gode avfallsløsninger i havner
Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling
I kampen mot klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor har kunnskap en nøkkelrolle. Gjennom miljømillionen ønsker Tromsø kommune å bidra til at kunnskap om klima og miljø deles. Kunnskapsdeling handler om læring. Formålet med formidling og deling av kunnskap er å utnytte den kompetansen som allerede eksisterer, og samtidig bidra til at alle, gjennom opplæring, blir bevisste på bærekraftig utvikling og verdens miljøutfordringer.
 
Kriterier til hva et slikt undervisningsopplegg, kampanje og/eller prosjekt bør inneholde:
 • Krav til kompetanse på underviser/foreleser
 • Lokal forankring
 • Anvendelse av kunnskap. Hvorfor lærer vi dette? Hva kan vi gjøre? 
 • Kan både være offentlig tilgjengelig kurs og presentasjoner eller bestemte målgrupper
 • Organisasjoner og lag kan søke
Grønn mobilitet
Det er stadig flere i Tromsø som bruker seg av sykkel som transportmiddel gjennom hele året. I Tromsø kan dette by på noen utfordringer. Gjennom dette punktet ønsker vi å rette fokus mot tiltak som kan være med på å gjøre Tromsø til en helårssykkelby. I vinterhalvåret benyttes ski og lysløypenettet mye som arbeidsvei. Målet er økt tilrettelegging for bruk av naturfasilitetene Tromsø har å tilby.
 
En elektrisk lastesykkel er et redskap som kan dekke hovedparten av behovene for lokal transport av både varer og personer for mindre bedrifter og organisasjoner. Utnyttelsen av kapasiteten til en slik sykkel kan også i seg selv være grunnlaget for en bedrift/ næringssatsing. For små bedrifter/ organisasjoner kan kostnaden for en slik sykkel være for stor å håndtere alene. Ordningen åpner opp for tilskudd til innkjøp av elektrisk lastesykkel og kostnader forbundet med anskaffelse. Målet er å bidra til at andelen utslippsfri person- og varetransport øker i Tromsø. Søker må vise til hvilken bruk sykkelen er tenkt, og ha gjort en vurdering av hvor stort omfanget av bruken vil bli.
 
Eksempler på tiltak kan være
 • Bidrag til bygging av innendørs sykkelparkering
 • Bidrag til sykkelparkering under tak
 • Bidrag til el-lastesykkel med 50 % pr. sykkel
 • ​Bidra til å bygge skiparkering ved områdene rundt sykehuset og universitetet
 • Kampanjer som fremmer miljøvennlige mobilitetsløsninger i folks hverdag
 • Kurs i reparasjon av sykler
Urbant landbruk
Tromsø kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold og birøkt. Dette er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap. Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Tromsø, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Tromsø.
 • Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige ​aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører i Tromsø kan søke. Borettslag og sameier med fire boenheter eller flere vil prioriteres i behandlingen av søknadene.
 • ​Tilskudd vil fortrinnsvis gis urbane landbrukstiltak som fremmer økologisk dyrking, som etablering av dyrkingskasser, parsellhager o.l. og til tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling om urban, økologisk dyrking blant Tromsøs befolkning.
 • Det gis ikke tilskudd til drift.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.
 • Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten framfor private personer/ grupper vil bli prioritert.

Kontakt oss

Miljørådgiver Bo Eide, telefon 482 99 524