Klima, miljø og landbruk
Enhetsleder: Lars Ferdinand Øvergaard
Telefon: 922 61 229

 

Hvem kan søke
Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer.

Næringsvirksomheter, og kommunale enheter som skoler og barnehager kan også søke, men kommunale enheter vil bli prioritert etter andre søkere.

Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Les mere om tiltak som kan støttes, kriterier og vilkår under.   Kontakt evt klima- og miljørådgiver Bo Eide, tlf 482 99 524 ved spørsmål.

Tiltak som kan støttes

Kommunestyret vedtok i 2018 at følgende tema kan få midler fra Miljømillionen. Dette gjelder også for 2019.
 
Tema  Tilskudd totalt Tilskudd per søknad
Skrot inn- og utmark 200 000 Søkesum minimum 20 000 kr
Plastfri by 400 000 Søkesum minimum 10 000, maksimum 50 000 kr
Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling 80 000 Søkesum minimum 20 000 kr
Grønn mobilitet 270 000 Søkesum maksimum 70 000 kr
Urbant landbruk 50 000 Søkesum minimum 10 000 kr
Sum 1 000 000  
 

Kriterier 2019

Krav til søknader:
 • Søknadsfristen er mandag 11.februar
 • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.
 • Det skal legges ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett, med finansieringskilder. Egeninnsats settes som finansiering.
 • Det kan søkes på inntil 50 % av tiltakets totale kostnad inklusiv egenandel. Egeninnsats beregnes med kr 300,- pr time i budsjett. Søknader på mer enn 50% av kostnad vil ikke bli behandlet.
   
 • Her finner du søknadsskjema.

Kriterier ved behandling og prioritering
 • Det legges vekt på egenandel i form av eksterne midler og/eller dugnadsinnsats.
 • Tiltakene bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning.
 • Tiltak med bred samfunnsmessig betydning, spesielt for barn og unge, prioriteres.
 • ​Tiltak som godt passer inn i kommunens strategi på området klima, miljø og energi, prioriteres.
 • Det legges vekt på om nødvendig tilleggsfinansiering er sannsynlig – dette må dokumenteres før tilskuddet utbetales.
 • Det legges vekt på samarbeid med andre grupper i befolkning eller næringsliv.
 • De fleste søknader honoreres med beløpet det er søkt om. Ved delvis innvilging må søker akseptere og dokumentere at tiltaket likevel kan gjennomføres, alternativt legge frem en ny tiltaksplan for godkjenning.
 • Tiltakene skal etter prosjektets slutt dokumenteres gjennom bilder, tekst og et enkelt regnskap i elektronisk skjema med frist 01.12.2019
 • Miljømillionen tildeles ikke til permanente investeringer hos selskaper.
Midlene tildelt for 2019 skal brukes i løpet av kalenderåret 2019. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning. 
 
Ved innvilget søknad 
 • Midlene utbetales når søknaden er innvilget.
 • Sluttrapport skal sendes når tiltaket er gjennomført, med frist 01.12.2019.
 • Midler som ikke brukes innen rapportfristen kan kreves tilbakebetalt.

Detaljert om tema som støttes av Miljømillionen 2019

Skrot i inn- og utmark
Det er et ønske å redusere mengden med hensatt større skrot i inn- og utmark. Slik skrot kan være næringsrelatert eller hensatt av ukjente. Ofte vil hensatt skrot samle annet lignende rundt seg. Det åpnes for søknader om tilskudd til oppryddingstiltak av slikt skrot som åpenbart vil føre til en stor kostnad for grunneier å bli kvitt. Opprydding av gammel piggtråd vil være et tiltak som dekkes av ordningen. Det er fordelaktig at det organiseres samarbeid for å rydde større områder for piggtråd. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.
 
Plastfri by og havneopprydding
Det er for tiden stort fokus på marin forsøpling langs kysten. Havnene våre er naturlige mottak for gammel redskap og annet som ellers har potensial for bidra til denne forsøplingen, og noen steder er det samlet mengder med slikt avfall, som det er forbundet med større kostnader å få bort.  En ren havn med lite skrot vil også være et godt eksempel til etterfølgelse for de som bruker havnen. Det åpnes for søknader om tilskudd til opprydding av dokumentert større søppel og generelt stell av utearealer i havnene, samt til gjennomføring av gode avfallsløsninger. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.
 • tiltak som reduserer plastforbruket hos private aktører i Tromsø (eks. finansiering til flerbruksnett)
 • innovasjon
 • tiltak mot forsøpling
 • gjennomføring av gode avfallsløsninger i havner
Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling
I kampen mot klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor har kunnskap en nøkkelrolle. Gjennom miljømillionen ønsker Tromsø kommune å bidra til at kunnskap om klima og miljø deles. Kunnskapsdeling handler om læring. Formålet med formidling og deling av kunnskap er å utnytte den kompetansen som allerede eksisterer, og samtidig bidra til at alle, gjennom opplæring, blir bevisste på bærekraftig utvikling og verdens miljøutfordringer. 
 
Kriterier til hva et slikt undervisningsopplegg, kampanje og/eller prosjekt bør inneholde:
 • Krav til kompetanse på underviser/foreleser
 • Lokal forankring
 • Anvendelse av kunnskap. Hvorfor lærer vi dette? Hva kan vi gjøre? 
 • Kan både være offentlig tilgjengelig kurs og presentasjoner eller bestemte målgrupper
 • Organisasjoner og lag kan søke
Grønn mobilitet
Det er stadig flere i Tromsø som benytter seg av sykkel som transportmiddel gjennom hele året. I Tromsø kan dette by på noen utfordringer. Gjennom dette punktet ønsker vi å rette fokus mot tiltak som kan være med på å gjøre Tromsø til en helårssykkelby. I vinterhalvåret benyttes ski og lysløypenettet mye som arbeidsvei. Målet er økt tilrettelegging for bruk av naturfasilitetene Tromsø har å tilby. 
 
En elektrisk lastesykkel er et redskap som kan dekke hovedparten av behovene for lokal transport av både varer og personer for mindre bedrifter og organisasjoner. Utnyttelsen av kapasiteten til en slik sykkel kan også i seg selv være grunnlaget for en bedrift/ næringssatsing. For små bedrifter/ organisasjoner kan kostnaden for en slik sykkel være for stor å håndtere alene. Ordningen åpner opp for tilskudd til innkjøp av elektrisk lastesykkel og kostnader forbundet med anskaffelse. Målet er å bidra til at andelen utslippsfri person- og varetransport øker i Tromsø. Søker må vise til hvilken bruk sykkelen er tenkt, og ha gjort en vurdering av hvor stort omfanget av bruken vil bli.
 
Eksempler på tiltak kan være
 • Bidrag til bygging av innendørs sykkelparkering
 • Bidrag til sykkelparkering under tak
 • Bidrag til el-lastesykkel med 50 % pr sykkel
 • ​Bidra til å bygge skiparkering ved områdene rundt sykehuset og universitetet
 • Kampanjer som fremmer miljøvennlige mobilitetsløsninger i folks hverdag
 • Kurs i reparasjon av sykler
Urbant landbruk
Tromsø kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold og birøkt. Dette er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap. Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Tromsø, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Tromsø.
 • Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige ​aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører i Tromsø kan søke. Borettslag og sameier med fire boenheter eller flere vil prioriteres i behandlingen av søknadene. 
 • ​Tilskudd vil fortrinnsvis gis urbane landbrukstiltak som fremmer økologisk dyrking, som etablering av dyrkningskasser, parsellhager o.l. og til tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling om urban, økologisk dyrkning blant Tromsøs befolkning.
 • Det gis ikke tilskudd til drift.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper. 
 • Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten fremfor private personer/ grupper vil bli prioritert.
Etter tildelingsrunden våren 2017 sto et beløp på 290 000 kroner fortsatt ufordelt. Det ble derfor en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 15. juli 2017. 

I denne runden var det frivillige lag og foreninger samt bedrifter med en sterk miljøprofil som kunne søke om tilskudd. Etter at søknadsfristen gikk ut, så har det kommet inn 18 søkere. Søknadene vil nå bli behandlet, og sendt til politisk behandling. Søkerne kan vente svar i løpet av november.
 
Tiltak som støttes må ha ett eller flere av følgende elementer:
 • redusert behov for motorisert transport
 • redusert forbruk og økt gjenbruk
 • redusert energiforbruk
 • klimatilpasningstiltak
Dette kan for eksempel være innkjøp av elsykler med tilrettelegging for ladepunkt og sykkelparkering, systemer for materialgjenvinning, dekkbytte til piggfritt på transportmidler som eies av lag, foreninger eller bedrifter, urban dyrking eller kartlegging som kan føre til effektive tiltak for bedre luftkvalitet og trafikkflyt.

Kriterier
Det legges vekt på egenandel i form av eksterne midler. Dugnadsinnsats kan regnes som egeninnsats med en timepris på kr 350 per time. Det kan gis støtte med inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad inklusiv egenandel. Tilskuddet kan være maksimum kr 100 000. Søknader om større beløp vil ikke bli behandlet. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning.

Vilkår for utbetaling 
Innvilgede søknader vil få utbetalt hele det tildelte beløpet. Utbetalingen skal betraktes som et forskudd inntil tiltaket er gjennomført. Tidsplan for gjennomføring og rapportering skal fremkomme av søknaden. Det skal leveres en sluttrapport, som skal godkjennes av kommunen. Sluttrapporten skal inneholde bilder, tekst og et enkelt regnskap. Det skal i søknad og sluttrapport dokumenteres at tiltaket fører til et reelt bidrag til miljøet i form av reduserte utslipp av klimagasser eller redusert risiko av skader som følge av et klima i endring. Midlene vil bli lyst ut via dagspressen og kommunens mediekanaler. 

Søknadsskjema (DOC) (PDF) sendes Tromsø kommune, Klima- og miljøkontoret, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller via e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Innvilgede søknader 2016

Den 3. mars 2016 behandlet Byrådet 22 søknader om tilskudd fra ordningen Områdemidler miljø. Det ble søkt tilsammen om vel to millioner kroner. Kun en million er til disposisjon. De 16 søkere som fikk innvilget sin søknad har fått skriftlig beskjed om tildelingen.

Invilgede søknader for 2016
 • Sentrumsbarnhagene: kr. 100 000 til elsykler enhetslederne
 • Samarbeidsutvalget Sorgenfri barnehage: kr. 38 000 til oppgradering uteområdet
 • Trollringen Velforening: kr. 100 000 til helårlig bruk av fellesanlegg
 • 4H Troms: kr. 100 000 til møteplass økohagen med drivhus
 • FAU ved Trondjord skole: kr. 79 000 til oppgradering uteområdet
 • FN-sambandet Tromsø: kr. 25 000 til "Klima - klarer vi det?"
 • Natur og ungdom: kr. 10 000 til Ren kyst - strandrydding (i tillegg støtte fra Ren kyst-prosjektet)
 • Lakselvbukt utviklingslag: kr. 100 000 til gapahuk for rullestolbrukere
 • Fremtiden i våre hender: kr. 100 000 til Grønn omstilling, frokostseminarer
 • Kraknes friluftslag: kr. 11 200 som bidrag til anskaffelse utstyr til skiløypepreparering
 • Skjelnan skole: kr. 80 000 til discgolf-skolebane
 • UL Samhold: kr. 60 000 til septikablegg bygdehuset
 • UL Samhold: kr. 25 000 til mediasenter for barn
 • Velforening Kvaløysletta Sør: kr. 40 000 til oppgradering lekeplasser
 • Eidkos- og Jensvoll Velforening: kr. 75 000 til Natursti - turglede for alle
 • Trondjord-Kvaløyvågen utviklingslag: kr. 56 800 til arbeid rundt treningssenter

Innvilgede søknader 2015

Innvilgede søknader juli 2015, 2. tildelingsrunde

 • Kaldfjord og omegn bygdehusforening, kr. 50 000 til renovering av kjøkken, WC m.m.
 • Norske Redningshunder, kr. 40 000 til innkjøp GPS med tilhørende sporingsutstyr
 • Brensholmen-Sommarøy utviklingslag, kr. 20 000 til innkjøp regattajoller
 • Barnehagesammenslutning Tromsø 2020, kr. 35 000 til studietur om kreativt gjenbrukssenter
 • Bygdelaget Vårglimt, kr. 50 000 til ny slamavskiller Bygdeheimen
 • Heracleums venner, kr. 25 000 til busstur for beboere og pårørende
 • Åsland Vel, kr. 30 000 til rehabilitering fotballbane
 • Agat- og Topasvegen Velforening, kr. 35 000 til forbedring adkomst lekeplass (universell utforming)
 • Dyrebeskyttelsen Tromsø, kr. 45 000 til lufteplass, redskapsbod og varmepumpe
 • Kuttersvingen Velforening, kr. 29 000 til reetablering tilbud barn og unge
 • Ullsfjord Sportsklubb, kr. 70 000 til helårs turløype
 • Tromsø Ryttersportforening, kr. 40 000 til drenering/oppgradering ridesti
 • Fortidsminneforening, kr. 25 000
 • Norsk design- og arkitekturforening, kr. 25 000 til bakgårdsfest

Innvilgede søknader 2014

Følgende søknader som kom inn til 1. desember 2014 ble innvilget
 • Erikjord Velforening, kr. 56 000 til oppføring av grillhytte
 • Sjursnes utviklingslag, kr. 25 000 til utsiktsrydding fase 3
 • Kløverhagen 4H, kr. 100 000 til økologisk felleshage
 • Eidtun bygdehusforening, kr. 80 000 til oppgradering av bygdehus
 • Stakkevollan barnehage, kr. 20 000 til lavvo
 • Edelstein Velforening, kr. 45 000 til opføring av grillhytte
 • Læringstun Holt, kr. 100 000 til oppholdsrom
 • Søndre Kvaløya utmarkslag, kr. 90 000 til nedre trase Bakkejordløypa