Har du behov for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse. Bruker du motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark og vassdrag må du kjenne reglene.
 
Regelverket er der for at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel. Det skal også beskytte naturen mot andre skader.

Når må du søke?

Du må søke etter § 5 i forskriften dersom:
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Nødvendige transporter bør legges på snøføre, siden det gir mindre skader. På snødekt mark kan kommunen etter søknad tillate nyttkjøring med snøscooter for formål som transport av funksjonshemmede eller beboere på omsorgsinstitusjoner, utmarksnæring eller transport av bagasje.

Du kan sende melding etter § 2 og 3 i forskriften:
I en del tilfeller er det kun nødvendig med en melding. Kommunen kan da legge begrensninger på hvor og når du kan kjøre.
Mer informasjon finner du i denne orienteringemn om vilkår for motorferdsel.
 
Kjøring for redningstjeneste, offentlig tilsynstjeneste eller i Forsvarets øvelser er tillatt uten søknad. Les mer om dette hos Miljødirektoratet.

Når får jeg svar?

Husk å søke i god tid. Behandlingstiden er normalt tre uker. For søknader etter § 6 er behandlingstiden fem uker.

Slik søker du dispensasjon

 • funksjonshemmede
 • bagasje
 • fastboende i ervervsmessig øyemed
 • utmarksnæring for fastboende
 • transport av ved
 • unntakstilfeller: særlig behov
 • nødvendig drift av turistanlegg
 • transport i samsvar med byggetillatelse
 • opparbeiding/preparering av skiløyper/akebakker
 • vitenskapelige undersøkelser
 • nødvendig transport av ved
I lenkene kan du også laste ned skjema og sende det som ordinær post.

Hvilke regler gjelder?

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
 
For mer informasjon se: For motorisert ferdsel i utmark i Tromsø kommune gjelder uansett følgende retningslinjer / vilkår: 

For Tromsø kommune gjelder følgende standardvilkår for kjøring etter §3 bokstav b-g, og §§ 5 og 6, som er satt i medhold av §7 Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag:
1. Transporten skal foregå på den dato eller innenfor det tidsrom som er vedtatt. Dette gjelder alle formål med skriftlig søknad.
2. All kjøring utenom angitte traseer er forbudt, -gjelder all kjøring.
3. Nattforbud mellom kl. 23.00 og 07.00, - gjelder all kjøring.
4. Helgeforbud f.o.m. lørdag kl.14.00 t.o.m søndag kl. 16.00.  Gjelder all kjøring unntatt: Tråkking av skibakke og- løype, drift av turistanlegg, funksjonshemmede med dispensasjon og løyvekjøring.
5. Høytidsforbud. Kjøring er ikke tillatt 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag,
1. påskedag til 2. påskedag til kl. 16.00. Gjelder all kjøring unntatt: Tråkking av skibakke og- løype, drift av turistanlegg,  funksjonshemmede med dispensasjon og løyvekjøring.
6. Kjøring under opphold på hytte er forbudt. Dispensasjonen gjelder nødvendig transport av bagasje og utstyr til hytte.
7. I tilfelle hytta benyttes av flere familiemedlemmer/ rettighetshavere i samme tidsrom, fordres bruk av kun et kjøretøy.
8. Pulk/ slede/ kjelke skal alltid være tilkoblet snøskuter ved kjøring til hytte, kjøring i forbindelse med byggearbeider og kjøring av ved.
9. Før kjøring finner sted må grunneiers tillatelse innhentes. Gjelder all kjøring.
10. Forbud mot all kjøring med snøskuter f.o.m. 5. mai  t.o.m. 15. oktober.
11. All kjøring skal skje hensynsfullt og til minst mulig sjenanse for ferdselen i området.
12. Fører skal alltid ha med, og fremvise på forlangende av politi eller oppsyn: Orginal dispensasjon med kartfestet trase, førerkort og vognkort. Byggemelding/-tillatelse når kjøring skjer i forbindelse med byggearbeider. Tillatelse fra grunneier skal også medbringes.
13. Tromsø kommune fraskriver seg alt ansvar knyttet til eventuelle skader som kan henføres til kjøringen som dispensasjonen gjelder for.
14. Mislighold av gitte dispensasjoner og vilkår medfører inndragning av dispensasjonen. Endringer av vilkår kan også medføre inndragning.
 

Har du spørsmål?

Kontakt Margrethe Rabås, Park og friluft på epost eller telefon 971 75 989.