Det kan søkes om tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst og språk.

Målgruppen er flyktninger, innvandrere, beboere i asylmottak og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger
  • Del A) Støtte til frivillig tiltak i lokalsamfunn og driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

  • Del B) Støtte til frivillig tiltak som øker mulighet til å delta i samfunn. Det gis støtte til norsktrening, leksehjelp og informasjonstiltak om lover og regler.

  • Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrede tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Målsettingen med tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn er å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Søknadsskjema 

På nettsiden Tilskudd finner du mere informasjon om ordningen. Tilskuddet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).