På denne siden finner du informasjon om ulike ordninger i Tromsø kommune for familier som lever med vanskelig økonomi eller lavinntekt over tid. Er du ute etter informasjon om andre ordninger for foreldre  og barn, som svangerskapspenger, foreldrepenger, engangsstønad, barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad osv. finner du mer om dette på NAV.no under fanen Person/Familie.

Er du forelder i en barnefamilie som lever med vanskelig økonomi over tid, finnes det ordninger i Tromsø kommune som er ment å kompensere for dette og gi barnet ditt mulighet for deltakelse på lik linje med andre barn. Du kan lese mer om ordningene her:

Dekning av barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Du kan gjennom NAV Tromsø søke om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktivitet til barn under 18 år. Veiledende sats til dekning av fritidsaktivitet er kr 4000 per barn per år. Du kan også søke støtte til kjøp av treningsutstyr som barnet trenger for å delta i fritidsaktiviteten, samt en turnering eller ett stevne per år. Turneringer eller stevner dekkes kun for barn over 12 år som skal på turnering ut av regionen.

Målgruppen for ordningen er barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå. Familier med inntekt like over sosialhjelpsnivå vurderes individuelt.
 
Utgifter til kontingent/medlemsavgift og turnering/stevne må dokumenteres. Stønad til utstyr gis etter rimeligste priser på ulike sportsbutikker. Som forelder oppfordres du til å delta i dugnadsarbeid knyttet til ditt barns fritidsaktivitet for å holde kostnadsnivået på kontingent/medlemsavgift og turnering/stevne så lave som mulige.
 
Dersom du skal søke om stønad til dekning av fritidsaktiviteter, treningsutstyr og/eller turnering/ stevne til barnet ditt, må du benytte søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Skriv i merknadsfeltet nederst på side 1 i søknadsskjema hva søknaden gjelder. Her finner du mere informasjon om å søke økonomisk sosialhjelp.

Dersom du er deltaker på Introduksjonsprogrammet er det Flyktningtjenesten som dekker fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt. Flyktningtjenesten har egne ordninger for dette. Spør din veileder hos Flyktningtjenesten/Introduksjonsprogrammet dersom du ikke har fått informasjon om denne muligheten.

Fritidsutstyr - sykkel og ski til barn

NAV Tromsø synes at alle barn bør ha sin egen sykkel, dersom de ønsker det. Du kan derfor søke om støtte til å kjøpe en rimelig sykkel eller brukt sykkel til barnet ditt, dersom du er forelder i en familie som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå.

NAV Tromsø kan også gi støtte til rimelige skipakker (ski, sko og staver) til barn. Vurdering gjøres i hvert enkelt tilfelle. Dersom barnet ditt er i behov av ski en gang i året eller to (skidag på skolen eller lignende) oppfordrer vi deg til å låne utstyr gratis på TURBO. TURBO kan benyttes av alle bosatte i kommunen, uavhengig av økonomi. Har du barn som går på ski jevnlig (onsdagsrenn eller lignende) eller dere er en aktiv familie som benytter ski ofte, skal selvfølgelig barnet ha egne ski og du kan søke NAV Tromsø om stønad til dette.

Dersom du skal søke om stønad til kjøp av sykkel og ski til barnet ditt, må du søke på søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Skriv i merknadsfeltet nederst på side 1 i søknadsskjema hva søknaden gjelder.

Her finner du mere informasjon om å søke økonomisk sosialhjelp
 

Opplevelseskortet

Tromsø kommune innførte i februar 2018 Opplevelseskortet. Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører og Tromsø kommune v/NAV Tromsø og avdeling for oppvekst, utdanning og kultur. Kortet skal gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Kommunen har 300 kort å tildele i 2021.
Les mere under Opplevelseskortet.

Utlånssentralen TURBO

TURBO er en utlånssentral som driftes i samarbeid mellom Tromsø kommune og Tromsø Røde Kors. På TURBO kan alle som ønsker det låne  tur- og fritidsutstyr gratis. TURBO har både sommer- og vinterutstyr til barn, ungdom og voksne.
 
TURBO holder til i Rådhuskvartalet mellom kinoen og biblioteket. Du finner mer informasjon om åpningstider og utstyr til utlån TURBOS nettside.

Reduksjon i foreldrebetaling barnehager

Redusert foreldrebetaling er ikke en ordning i regi av NAV Tromsø, men en nasjonal ordning som Tromsø kommune administrerer. Ordningen sier at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass og at barn i familier med lav inntekt skal få 20 timers gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen.

Mer om ordningen og hvordan du søker til kommunen.

Det finnes dessverre ikke en tilsvarende reduksjonsordning for skolefritidsordning (SFO) i Tromsø kommune. Har du vanskeligheter med å betale SFO-utgiftene kan du søke NAV Tromsø om hjelp til å få dekket dette. Alle søknader om økonomisk sosialhjelp hos NAV Tromsø er behovsprøvd og det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt søknad i forhold til økonomi, familiesituasjon, personlige forhold osv.

Dersom du ønsker å søke om å få dekket foreldrebetaling på SFO må du søke på søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Skriv i merknadsfeltet nederst på side 1 i søknadsskjema hva søknaden gjelder.

Her finner du mere informasjon om å søke økonomisk sosialhjelp.

Hva med andre ting barna mine trenger?

Som forelder kan du søke om stønad til utstyr og klær barnet trenger for å delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter. NAV Tromsø vurderer i hvert enkelt tilfelle om dette er noe som støttes.  I noen tilfeller vil du få beskjed om at dette er ting som er ment å dekkes av livsoppholdet (dersom du har stønad til livsopphold fra NAV Tromsø), mens det i andre tilfeller gis støtte til utstyr og klær til barn utover livsoppholdssatsen.

Du må du søke på søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Skriv i merknadsfeltet nederst på side 1 i søknadsskjema hva søknaden gjelder. Du finner mer info om å søke økonomisk sosialhjelp her.