Koronasituasjonen medfører mer arbeid en vanlig for NAV. Hjelp oss gjerne ved å forsøke å finne svar på dine spørsmål på våre nettsider, her og på nav.no.

Søknadsskjema til våre kommunale tjenester finner du nederst på denne sida.

Publikumsmottaket er åpent mellom kl. 12:00 og 15:00. Av smittevernhensyn er både venterom og selvbetjeningsløsninger stengt. Du kan levere søknadsskjema og andre dokumenter i postkassen som er satt opp. Vi ber de som har mulighet til det om å bruke våre digitale løsninger. 
Som følge av koronasituasjonen har NAV Tromsø opprettet telefonnummer for kontakt med publikum. 

NAV Tromsø kan nås på telefonnummer 48 40 54 37.
Telefonen er betjent i tidsrommet 12-15.

Da vi forventer stor pågang, ber vi deg helst benytte muligheten for å sende meldinger via ditt NAV dersom du kan.
 

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med koronasituasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no

Tips og råd om økonomi i forbindelse med koronasituasjonen

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon nå? Her kommer noen gode tips og råd:

Permitteringer:
 • Du som er permittert kan ha rett til dagpenger – gå inn  her og registrer deg som arbeidssøker og søk om dagpenger. Du bør registrere deg som arbeidssøker, og søke om dagpenger dersom du har blitt permittert, selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.
 • Regjeringen har publisert pressemeldingen Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket. Endringene kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er beskrevet på nav.no i dag.
 • Du bør derfor registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du har blitt permittert, selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.

Lån og kreditt:
 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån. Ikke betal regninger med kreditt.
 • Kan du få samlet, eller bedre betingelser på lån som du har? Ring banken for å høre om muligheter.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk i så fall denne nå.
 • Ser du at du ikke klarer å betale regninger til forfall, eller hvis du har fått inkassosaker, ta kontakt tidligst mulig med leverandør/inkassoselskapet, og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Søk om avdragsutsettelse på boliglån. Ta kontakt med banken din.
 • Søk rente- og betalingsutsettelse hvis du har studielån i Statens lånekasse.

Unødige utgifter:
 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnement. Se forbrukerradet.no for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil, spesielt hvis du har flere biler. Husk alle utgiftene som biler medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Finn.no kan benyttes. Vis varsomhet og følg finn.no sine smittevernregler ved kjøp og salg for å unngå smitte
Planer, budsjett og regninger:
 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan når du kan betale utgifter det ikke er dekning for i denne måneden. Sett av feriepenger og skatt til gode til regninger du eventuelt ikke får betalt nå.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte hos Husbanken
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes namsmyndighet
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag) 
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt
 • Følg budsjettet!

Hvilke regninger bør betales først:
 1. Mat
 2. Husleie eller boliglån
 3. Strøm
 4. Barnebidrag
 5. Telefon/internett
 6. Kommunale avgifter på bolig
 7. Barnehage/SFO
 8. Nødvendig transport
 9. Forsikringer
 10. Andre regninger
Husk at du kan ta kontakt med kommunen og få betalingsutsettelse eller -avtale dersom du har utfordringer med å betale kommunale avgifter, eiendomsskatt eller barnehage/SFO.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Grønnegata 122 
Postadresse: Postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø
 
Åpningstid
Kl 12:00 - 15:00

Telefon
Telefon: 5555 3333 (hverdager 9–15)
Telefaks: 77 28 09 01

Natthjem

Tilbudet er for de som ikke har et sted å oppholde seg for natten. Det er ikke nødvendig med avtale på forhånd. Natthjemmet har kapasitet til å ta imot 6 overnattingsgjester. Det er inntak så lenge det er ledig kapasitet innenfor tidsrommet 20:00 – 24:00. Det er mulighet for overnatting 3 netter. Det er kun åpent på natt, og de som benytter seg av tilbudet må forlate natthjemmet neste morgen. Natthjemmet er bemannet med vekter, som tildeler sengeplass for natten. Beboere har tilgang på wc og dusj. Det er enkel bevertning kveld og morgen.
 
Åpningstid: 20:00 – 09:00 (10:00 søn-/helligdager)
 
Hvor er det:
Natthjemmet ligger på Isrenna/Nygard nord på Tromsøya. Selve bygningen er synlig fra hovedveien (Stakkevollvegen).
Adkomst med buss: rute 42, stoppested Isrenna
Adresse: Nygårdvegen 1, 9019 Tromsø.
 
Kontakt: Vakttelefon: 46 80 48 19

Natthjem Nygårdsveien 1.JPG

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester er ikke en del av selvbetjeningsløsningene nevnt ovenfor. Dette er tjenester som er omfattet av Lov om sosiale tjenester i NAV og som ivaretas av NAV Tromsø. NAV Tromsø gir hjelp som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. 

Hjelpen kan gis i form av
 • opplysning, råd og veiledning
 • økonomisk stønad
 • kvalifiseringsprogram
 • nødbolig
 • økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Opplysning, råd og veiledning

Hva innebærer tjenesten?
Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Innholdet i tjenesten må vurderes ut fra behovene til den enkelte. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at en i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Tjenesten baseres på aktiv involvering og deltagelse. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp i tjenesten du tilbys. 
 
Hvem har rett til tjenesten?
Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning. Dette gjelder også personer som har begrensede rettigheter etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, herunder personer som oppholder seg ulovlig i Norge.  
 
Hvordan søker du?
Du kan søke på dette søknadsskjemaet, eller ta kontakt med NAV Tromsø. Her vil du kunne få mer informasjon om tjenesten, og eventuelt bistand til å søke. Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig, som i publikumsmottak eller på telefon 5555 3333.  
 
Det vil bli fattet et vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av ditt behov. Vedtaket kan påklages.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Kriterier for å få økonomisk stønad av NAV Tromsø
 • Du må oppholde deg i Tromsø kommune. Dersom du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester gjelder egne regler.
 • Du kan ikke sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Hvordan søker du?
 • Du kan søke digitalt på nav.no
 • Du kan også levere søknadsskjema på papir. Skjemaet leveres eller sendes til NAV Tromsø. 

Vedlegg som bør følge med søknaden
 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør
 • Dokumentasjon på boforhold (f.eks leiekontrakt, lånepapirer el.l)
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm
Søknadsskjema leveres hos NAV Tromsø, som vil vurdere behovet for hjelp. 

NAV-kontoret vil foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.

Barnefamilier med vanskelig økonomi

NAV Tromsø har et ansvar for at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og godt tjenestetilbud. Barn skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Mer informasjon om ulike ordninger for familier med vanskelig økonomi eller lav inntekt

Nødbolig

NAV er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet og er ikke ment å vare over tid. Med akutt bostedsløshet menes at du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Midlertidig botilbud er et nødtilbud som gis for en kort periode opp mot 14 dager, med andre ord er dette ikke en permanent bolig.

Hvordan søker du?

Søk på dette søknadsskjema. Søknaden leveres i torget på NAV Tromsø.

Vedlegg som bør følge med søknaden
 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør
NAV Tromsø tildeler nødbolig etter vedtak og i samarbeid med boligkontoret. Ved innvilgelse må du underskrive bo-avtale og få utdelt nøkler på boligkontoret. Boligkontoret administrerer en rekke kommunale nødboliger og disse vil alltid bli benyttet dersom ledig kapasitet. Dette er i hovedsak hybelhus med enkel standard der en må dele kjøkken og bad med andre beboere. Hvilken nødbolig som tildeles vurderes ut fra behov og hva som er tilgjengelig på søknadsdatoen. Det er med andre ord ikke mulig å velge bolig/plassering. Du vil også måtte påregne bytte av adresse hvis du fortsatt er i behov av nødbolig etter første vedtak. Barnefamilier vil bli vurdert mot annet tilbud. 

Det forventes at du under oppholdet er aktiv i søken etter egen bolig og du kan bli bedt om å dokumentere aktiviteten ved en eventuell ny søknad. Du kan få råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold vedrørende det å skaffe bolig i publikumsmottaket på NAV eller hos din veileder. 

Nødbolig er ikke et gratis tilbud. Dersom du har økonomi til det skal du betale for tilbudet. Prisen for kommunens egne tilbud er 300 kroner per natt. NAV foretar en vurdering av din økonomi etter gjeldende regler i lov om sosiale tjenester i NAV, og fastsetter på denne bakgrunn egenandel for oppholdet. 

Raskere tilbake i jobb

Helse I Arbeid senteret i Tromsø er et tilbud til personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme tilbake i arbeid.

Helse I Arbeid samarbeider med NAV Arbeidslivssenter.

Kvalifiseringsprogrammet

Ønsker du å komme i arbeid og trenger ekstra oppfølging på veien, kan Kvalifiseringsprogrammet være noe for deg! Målet med Kvalifiseringsprogrammet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.
 
Programmet er på fulltid og skal inneholde
 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning
Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp. Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV kontoret.
 
Hvem kan få?
For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må
 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
Hva kan du få?
 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er to ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.
Hvor lenge kan du få?
Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.
 
Hvordan søker du?
Du må ta kontakt med NAV Tromsø for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet. Søknadsskjemaet finner du her.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til gjennom hele måneden, eller har du gjeld som du ikke får betalt? Økonomisk trygghet er viktig for nattesøvnen og den psykiske helsen. Det er derfor viktig at du tar grep snarest mulig, dersom økonomien ikke er i balanse.

Det er mange ting du med relativt enkle grep kan gjøre for å få tilbake kontrollen. På siden økonomisk rådgivning vil du få mange nyttige råd og tips. I tillegg tilbyr Tromsø kommune ved NAV økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning på telefon, chat og ved personlig oppmøte. Mer informasjon finner du på siden økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i NAV.

NAV Tromsø arrangerer også jevnlig kurs i personlig økonomi - "fra minus til pluss"