Torsdag lanserte Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune seks universitetsskoler for å heve kvaliteten i norsk skole og i lærerutdanninga. Dette er et nytt prosjekt i Norge.

Kvaliteten i norsk skole er gjenstand for stor oppmerksomhet og debatt. Et av tiltakene for å heve nivået er å endre norsk lærerutdanning. Den lange tradisjonen med felles lærerutdanning og allmennlæreren er erstattet med to atskilte utdanninger rettet mot henholdsvis 1.-7. og 5.-10. klassetrinn.

– Universitetet i Tromsø har gått i bresjen for å heve kvaliteten i lærerutdanninga for grunnskolen ved å starte Norges eneste lærerutdanning på mastergradsnivå. Når vi nå lanserer universitetsskoler i samarbeid med Tromsø kommune er det nok et tiltak som skal heve kvaliteten i og statusen til lærerutdanning, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

Av Tromsø kommunes 36 skoler er 17 praksisskoler for lærerskolestudentene. Av disse er det 12 som har søkt om status som universitetsskoler, og gjennom en nøye kvalitetsvurderingsprosess er følgende skoler valgt ut:
Sommerlyst, Langnes, Storelva, Gyllenborg, Workinnmarka og Bjerkaker.

Nyheten ble kjent torsdag da rektor Jarle Aarbakke og ordfører Arild Hausberg troppet opp på Gyllenborg skole med blomster til rektor Jill Solheim-Nilsen.

– Gyllenborg skole er en meget bra skole, og med status som universitetsskole er jeg sikker på den blir enda bedre. Studentene får bedre praksis og skolen får mer kunnskap. Alt dette kommer elevene til gode, sier Arild Hausberg.

Tromsø kommune kan vise til gode resultater blant skoleelevene og gjennom prosjektet med universitetsskoler styrkes undervisningen. Universitetet i Tromsø og Tromsø kommune som er skoleeier, samarbeider tett om universitetsskoleprosjektet. Før partene offentliggjorde navnene på de seks universitetsskolene, ble alle 12 søknadene kvalitetssjekket av Universitetet i Oslo. De utvalgte består av tre barneskoler, to ungdomsskoler og en kombinertskole. Alle får status som universitetsskoler fra skolestart høsten 2011.
Universitetsskolen har altså effekt for tre parter: Studenten, forskeren og skolen.