Hvordan påvirkes eiendomsskatt og kommunal prissetting av en eventuell kommunesammenslåing?

Kommunene har i dag ulikt nivå på eiendomsskatt og andre gebyrer. Ved en eventuell kommunesammenslåing må nivået på både eiendomsskatt og øvrige avgifter i den nye storkommunen harmoniseres. 

 

Hvilken arbeidsgiveravgift får en ny storkommune?

Gjeldende satser for arbeidsgiveravgift for de fem kommunene blir videreført til og med 2020, når satsene skal revideres. Det synes ikke urimelig å anta at en sammenslått storkommune da vil havne i sone 4a, og dermed få samme arbeidsgiveravgift som Tromsø har i dag (7,9 %). 

Hvilke konsekvenser får en kommunesammenslåing for kommunens tjenester?

En sammenslåing vil i liten grad påvirke kommunens tjenester, i alle fall på kort sikt. Innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene vil i stor grad avhenge av hvilken organisasjonsmodell som velges. I utredningen av storkommunealternativet anbefales det at de store førstelinjetjenestene som grunnskole, barnehage, kommunehelse, samt pleie og omsorg lokaliseres på samme sted som i dag. Samtidig anbefales en stor grad av samlokalisering av administrative tjenester og tjenester som ikke er avhengige av geografisk nærhet til brukerne. Dersom dette kombineres med en satsing på digitalisering og begrensede servicetorg, unngår man at innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene reduseres. 

Når blir det bestemt om det blir kommunesammenslåing eller ei?

I løpet av høsten 2015 tar kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord stilling til om de ønsker å jobbe videre med det såkalte storkommunealternativet. En eventuell forhandlingsperiode starter på nyåret, og forventes å vare til i mai 2016. Endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing fattes i juni 2016.

Hva vil det si at kommunene går inn i en eventuell forhandlingsperiode første halvdel av 2016?

Dersom en eller flere av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen sier ja til å forsette prosessen om kommunesammenslåing, går vi inn i en forhandlingsperiode på nyåret. Denne forventes å vare til i mai 2016. Her blir man enig om alle detaljer rundt en ny storkommune. 

Hva skal en ny storkommune hete?

Navn på den nye storkommunen avklares i løpet av forhandlingsperioden. Det samme gjelder kommunevåpen. 

Hvilken styringsmodell får en ny storkommune?

Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen styres etter formannsskapsprinsippet, mens Tromsø har innført en parlamentarisk styringsmodell. Hvilken styringsmodell en eventuelt ny storkommune får avklares i løpet av forhandlingsperioden. 

Hvordan kan du som innbygger engasjere deg i kommunereformen?

I løpet av høsten inviterer vi til folkemøter om kommunereformen. Vi håper på godt oppmøte og stort engasjement. Du kan også engasjere deg på kommunens Facebook-side.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Spør oss gjerne på Facebook.

Flere detaljer finner du også i utredningen av storkommunealternativet. (Nedlastbar PDF)