Tromsø kommune innførte i februar 2018 Opplevelseskortet. Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Tromsø kommune v/NAV Tromsø og Avdeling for kultur og idrett.

Kortet skal gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.

Du kan allerede nå søke om Opplevelseskortet for 2019.

Hva gir kortet tilgang til?

Opplevelseskortet gir gratis adgang på følgende steder (fra 2 besøk noen steder til ubegrenset antall besøk andre steder) for innehaver av kortet (barnet) og en ledsager (forelder, venn, søsken):

Hvem kan få?

Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 4-17 år i familier med vanskelig økonomi (på sosialhjelpsnivå) over tid (6 mnd. eller mer). Barn i familier som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp prioriteres. Det er samtidig et kriterium at den økonomiske situasjonen ikke ser ut til å bedre seg i nær fremtid (de neste par månedene). I noen tilfeller vil det i tillegg til rent økonomiske forhold være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen kan derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale faktorer.

Barn det søkes om Opplevelseskort til må bo hos søker minimum 50 % av tiden. Muligheten for å tildele Opplevelseskortet til de som har samvær med barn mindre enn 50 % vurderes i hvert enkelt tilfelle og ses i forhold til om de har mulighet for fritids- og kulturopplevelser den tiden de er hos den andre forelderen.

Utgangspunktet er at barn i familier med vanskelig økonomi kan få hvert sitt Opplevelseskort, men i noen tilfeller kan familier tildeles færre kort enn antall barn, fordi to barn kan dele kort. Det tildeles maks fire Opplevelseskort per familie.

På nettsiden NAV Familie finner du mere informasjon om ulike ordninger for familier som lever med vanskelig økonomi.

Søke om opplevelseskort

Dersom du har en veileder eller saksbehandler i NAV Tromsø, tar du kontakt med han eller henne for å si at du ønsker Opplevelseskortet til dine barn. Veileder vil gjøre en vurdering av om du oppfyller kriteriene og vil etterspørre dokumentasjon dersom det er behov for det. Dersom du nylig har søkt sosial stønad og/eller har gjort det over tid, har NAV Tromsø mest sannsynlig den dokumentasjonen de trenger for å vurdere om din familie kan få Opplevelseskortet.
 
Opplevelseskortet kan også tildeles barn av foreldre som ikke har hjelp eller oppfølging fra NAV Tromsø allerede.

Slik søker du
Du kan søke ved å fylle ut dette søknadsskjemaet 
Husk å skrive en begrunnelse på side 2 i skjemaet. Vanskelig økonomi over tid må dokumenteres gjennom å legge ved kontoutskrifter fra tre av de seks siste månedene, der inntekter og utgifter fremkommer. Det er kun inntekt (lønn eller andre ytelser) og faste månedlige utgifter som husleie, strøm, SFO, barnehage som trengs synliggjøres. Stryk over/sladd alle opplysningene i kontoutskriften som ikke er relevante.
Søknader uten begrunnelse og dokumentasjon vil ikke bli vurdert. Søknad og dokumentasjon makuleres etter at den er vurdert og opplysninger blir ikke lagret noen steder. NAV Tromsø er de eneste som vet hvem som har fått kortet.
 
Du vil få svar på om du får Opplevelseskortet innen fire uker.
 
Søknadsskjemaet med dokumentasjon leveres NAV Tromsø i Grønnegata 122 eller sendes NAV Tromsø, Postboks 6070 Langnes, 9290 Troms

Kontakt oss

Spørsmål om innholdet i kortet og opplevelsesstedene rettes til NAV ved Edlira Bllata på e-post eller telefon 975 84 957 eller kulturkonsulent Bob Benoni på e-post eller telefon 950 18 566.
 
Spørsmål om søknad og tildeling av Opplevelseskortet rettes NAV. Dersom du allerede har en kontaktperson eller veileder i NAV Tromsø tar du kontakt med han/henne.