Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - fast eiendom

Oppmåling

Kommunens oppmålingsavdeling består av ingeniører som bestyrer oppmålingsforretninger og andre landmålingsoppgaver etter bestemmelser i matrikkelloven, forskrifter, arbeidsrutiner og god landmålerskikk. Landmålere informerer og veileder partene på en uavhengig måte.

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet på vegne av det offentlige, mens den enkelte grunneier er ansvarlig for at grenser er klarlagt. Forvaltningsloven sikrer involverte parter rettigheter til underretning, deltakelse og medinnflytelse. Kommunen har et rikholdig arkiv med tidligere oppmålingssaker og en ajour matrikkel.

Ny parsell/tilleggsparsell

For å få opprettet en ny eiendom må det foreligge et delingsvedtak fra Byggesak før Geodata kan gjennomføre oppmålingsforretning, måle opp arealet og gi den nye enheten et eget gårds- og bruksnummer (matrikulering). Ny registerenhet sikres atkomst, vann og avløpsretter gjennom erklæringer. Deretter sender kommunen en melding til tinglysing  for å opprette et nytt grunnbokblad. Ny eiendom er klar for eventuell overskjøting til ny eier eller sammenføying. Les mer

Anleggseiendom

Anleggseiendom er en eiendomstype som kan opprettes i matrikkelen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som kan fradeles og tildes eget gårds- og bruksnummer. Anleggseiendom kan også opprettes på fast anlegg på eierløs sjøgrunn, eierløs undergrunn eller luftrom, ved okkupasjon. Parkeringsanlegg, oppdrettsanlegg, trapper i friluft og tunell er noen eksempler på anleggseiendom.

Arealoverføring

En større endring av areal mellom to tilstøtende eiendommer kan endres i matrikkelen ved sakstypen arealoverføring. Geodata gjennomfører oppmålingsforretning og måler opp overført areal.  Etter matrikkelføring sender kommunen en melding til tinglysing. Ved mindre areal kan grensejustering benyttes.

Grensejustering

Grensejustering er en sakstype for justeringer av eksisterende grenser der overføring av små arealer mellom eiendommer ønskes gjennomført. Uheldige og lite hensiktsmessige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedre til de faktiske forhold eller gir en bedre arealutnyttelse.

Klarlegging av usikre grenser

Dersom grenser og grensepunkt mot tilstøtende eiendommer ikke er avklart tidligere med en nøyaktighet på inntil 12 cm eller bedre, kan det gjennomføres oppmålingsforretning hvor alle parter varsles. Rekvirent og øvrige parter oppfordres til å finne grunnlag for grensebeliggenhet i skylddelinger, kart, avtaler osv. slik at saken blir tilstrekkelig belyst.

Grensepåvisning

Dersom grenser og grensepunkt mot tilstøtende eiendommer er avklart tidligere med en nøyaktighet på inntil 12 cm eller bedre, er det tilstrekkelig grunnlag for Geodata å foreta utsetting, avmerking og kontrollmåling av utsett. Partene, herunder også naboer,  informeres skriftlig om at påvisning er utført.
 
Dersom grensepunktetene er koordinatfestet med lavere kvalitet endres sakstypen til «klarlegging av usikre grenser» med mer omfattende saksbehandling.

Grunnlagsnett og fastmerker


Kommunens fastmerkeregister består av koordinatbestemte punkter som tjener som grunnlag for måling og kartlegging, herunder kontroll av innstilling og funksjon på landmålingsutstyr. Punktene er merket i terrenget i form av rør, bolt, kasse eller polygonspiker. Fastmerkeregisteret består også av 65 kommunale landsnettpunkt med skrubolt i fjell. Alle fastmerker er målt statisk med GPS og datum er EUREF 89-UTM, sone 33. 

Det er kommunens egen geoidemodell som er brukt som grunnlag for omregning fra ellipsoidiske høyder til orthometriske høyder (høyde over havet). .
Alle fastmerker er beskrevet med et entydig nummer i fastmerkeregisteret.

NB: Fastpunkt som ligger i ytterkantene av kommunen kan av tekniske årsaker være veldig unøyaktige hva gjelder høydebestemmelse. Bruk av høydeinformasjonen på disse punktene skjer derfor på eget ansvar.

Se din eiendom

Informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - Matrikkelen

 

Sjekk eiendommen her. Pek i kart, søk på adresser, bygninger  eller gårds- og bruksnummer.
 
Disse tjenestene og produktene leveres av Geodatakontoret

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: