Mortensnes bydel skal fornyes, og nå i oktober starter del to av prosjektet opp. Fornyelsen skal sikre trygg vannforsyning og forsvarlig håndtering av avløpsvann i årene som kommer. I tillegg gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, spesielt med tanke på myke trafikanter.

Gamle vann- og avløpsledninger skiftes ut, og veiene oppgraderes med nye gatelys og fortau langs busstraseen. Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerner luftspennene.

Arbeidet vil ta ca. 10-12 måneder, og omfatter følgende områder på Mortensnes: