Oppstart av planarbeid

Her finnes en oversikt over annonsert oppstart av planarbeid.

Varslet oppstart i 2021

Oppstart av planarbeid - Plan 1935 - Detaljregulering for Kaare Moursunds veg, Thor Knutsens veg og Røstbakken i Tromsø: Eiendommenen: Gnr. 119, Bnr. 366, 540, 541, 562, 1284, 1717, 2678, 3215, 4198, 4314, 4315.
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging i området.
Annonse
Kart
Merknadsfrist: 28.02.2021Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan 1928 - Skattøra industri- og næringsområde
Formålet med planarbeidet er å oppdatere del av gjeldene plan med ny adkomst fra nord, utvidelse av området mot øst for ny kaifront samt utnyttelsesgrad og byggehøyder.
Annonse
Kart
Merknadsfrist: 16.02.2021

Varslet oppstart i 2020

Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan 1930 - Klubbeneset industriområde
Formålet med planen er videreutvikling og utvielse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde og vei. 

Annonse
Merknadsfrist: 29.06.2020

Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan 1755 - Kullkransvingen, Hansjordnesgata 19-21, gnr/Bnr 200/525, 200/527
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et moderne kontor/forretningsområde, hvor kontor, forretning, hotell og industri er hovedformålene. 

Annonse
Merknadsfrist: 15.05.2020

Oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan 1925 -  Gneiskvartalet - Fiolvegen/Kløvervegen

Annonse
Merknadsfrist: 13. Mars 2020

Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for industriområde på Hundbergan/Sandvikeidet
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av detaljregulering for hele eller deler av eiendommene gbnr. 23/30, 25/45, 23/1, 23/2, 25/7 og 25/11. I tillegg er Innlandsveien tatt med i planområdet ned til Sandvika for å regulere fortau. Hele planområdet er på ca. 260 daa. 
Varslingsbrev.pdf
Plan 1447 Planprogram juni 2019_rev 20190930.pdf
Planinitiativ_ Reguleringsplan for Sandvikeidet, Hundbergan.pdf
Oppstartsmøtereferat.pdf


Merknader til planprogrammet må sendes innen 24. februar 2020 til følgende adresse:
Epost;  postmottak@tromso.kommune.no
Eller
Tromsø kommune,
Rådhuset,
PB 6900 Langnes,
9299 TROMSØ

Merknadsfrist 24. februar 2020
 

Varslet oppstart i 2019

Oppstart av planarbeid E8 Sørbotn - Laukslett, Vestre trasè
Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune lage en detaljreguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett for vestre trasé i Ramfjorden og ber om innspill til planarbeidet. Målet for prosjektet er å legge til rette for bygging av ny E8 gjennom Ramfjorden i Tromsø kommune. Det skal gjennomføres ny konsekvensutredning for reindrift. 
Annonse
Forslag til planprogram

Merknader til planprogrammet må sendes innen 6. februar 2020 til følgende adresse:

Statens Vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø
Eller epost: firmapost@vegvesen.no
 
Merknader merkes med: 19/283853


Oppstart av planarbeid plan 1913 - Detaljregulering Berkakervegen 14
​Hensikten er å få omregulert fra butikk/forretning til offentlig eller privat tjenesteyting. Det ønkses også å etablere et bofellesskap for unge voksne med nedsatt funsjonsnedsettelse. Se mer i annonsen.
Annonse
​Merkadsfrist: 06.10.2019

Oppstart av planarbeid plan 1871 - Detaljreguleringsplan for ny adkomstveg Neumann/ Arnestedet
Hensikten med planen er etablere en ny adkomstvei til eiendommer langs sjø, og legge til rette for en snøtipp i sjø
Annonse
Merknadsfrist: 12.09.2019

Oppstart av planarbeid plan 1887 - Detaljreguleringsplan for seniorboliger Elverhøy.
​​Intensjonen med planen er å tilrettelegge for boligkompleks bestående av 10 boenheter.
Annonse
Merknadsfrist: 28.06.2019

Oppstart av planarbeid plan 1908 - Detaljregulering Sommarøy - eiendom 189/217
​Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger.
Annonse
Merknadsfrist: 18.06.2019

Oppstart av planarbeid plan 1904 - Steinerskolen i Tromsø.
​Hensikten med detaljreguleringen er å utvide eksisterende skole.
Annonse
​Merknadsfrist: 20.06.2019

Oppstart av planarbeid plan 1914- Kvaløyvågen Reiselivsanlegg og fritidsbebyggelser. 
Formålet med planarbeidet er å endre deler av planformålene i gjeldende plan.
Annonse
Merknadsfrist: 30.04.2019

Varslet oppstart i 2018

Oppstart av planarbeid - omregulering av Robukta til grønnstruktur - friområde for allmenheten.
Annonse
Merknadsfrist: 04.01.2019

Oppstart av planarbeid - reguleringsplan 1907 - Detaljregulering for Solkollen barnehage
Annonse
Merkandsfrist: 27.11.2018

Oppstart av planarbeid, reguleringsplan 1821 - Utvidelse og oppgradering av Stakkevollvegen 
Annonse
Merknadsfrist: 05.10.2018

Oppstart av planarbeid i Tindvegen og Tomasjordvegen
Annonse
Merknadsfrist: 21.09.2018

Oppstart av arbeid med mindre endring av reguleringsplan 1837 - Øvre Mortensnes
Annonse
Meknadsfrist: 03.08.2018

Oppstart av planarbeid, fortau - Solstrandvegen 471, Plan-ID 1899
Annonse
Merknadsfrist: 20.04.2018

Oppstart av planarbeid, Olavsvern, eiendom 24/1, 25/1 m.fl
Annonse
Varslingsbrev
Merknadsfrist: 12.02.2018

Varslet oppstart i 2017

Oppstart av planarbeid ved Håpet
Varsel
Merknadsfrist 18. august 2017

Oppstart av reruleringsarbeid for Kattfjordeidet massedeponi
Varsel
Merknadsfrist: 30. juni 2017

Varsel om oppstart av planarbeid på Hillesøy for Sommarøy Arctic Hotel AS, Plan- ID: 1873
Varsel
Merknadsfrist: 22. april 2017

Detaljregulering av Salarøyvegen 981, 75/75, Plan- ID: 1874
Varsel
Merknadsfrist: 6.mars 2017

Detaljreguleringsplan ved Kraknes
Annonse
Merknadsfrist: 6. mars 2017

Detaljreguleringsplan for Solneset, felt A1 - A3, plan- ID: 1834
Annonse
Merknadsfrist: 8. mars 2017

Varslet oppstart i 2016

Omregulering av detaljreguleringsplan for Arctic Center, plan- ID 1515
Annonse
Merknadsfrist: 7. november 2016

Detaljreguleringsplan for Storgata 162 - 168 mfl
Annonse
Merknadsfrist: 21.oktober 2016

Detaljregulering for Eidhaugen, plan- ID 1856
Annonse 
Forslag til planprogram
Underretningsbrev
Merknadsfrist: 26.08.2016

Detaljregulering for eiendom 179/85 m.fl i Ersfjordbotn
Annonse
Merknadsfrist: 27.07.2016

Mindre endring Stakkevollvegen 11, Plan ID 1778a
Annonse
Merknadsfrist: 23.07.2016

Oppstart av detaljregulering for eiendommene 200/1000 og 200/649, samt deler av 200/1 og 200/645
Plangrense
Plan ID: 1865 - Detaljregulering Petersborggata 7A-B, 200/1000
Merknadsfrist: 1. juli 2016

Detaljregulering for gnr/bnr 117/437, 438, 376 m.fl, Einerhagen
Varslingsbrev (DOC) (PDF)
Plan ID: 1860
Merknadsfrist: 13.05.2016

Detaljregulering for gnr/bnr 30/263 m.fl, adresse Bærbakken, Ramfjord
Varslingsbrev (DOC) (PDF)
Plan ID: 1848
Merknadsfrist: 20.05.2016

Oppstart reguleringsendring
Plan ID: 1859
Merknadsfrist: 15. april 2016

Planendring for Evjenvegen 92
Plan ID: 1852
Merknadsfrist: 15. april 2016

Detaljregulering for Toftvegen 11 og 13
Plan ID: 1857
Merknadsfrist: 20. mars 2016

Detaljregulering for Ringvegen, Hamna 115/115
Plan ID: 1847
Merknadsfrist: 20. mars 2016

Varden borettslag - Detaljregulering for gnr/bnr 125/492 m.fl., Tromsø kommune
Plan ID: 1854
Merknadsfrist: 10. 02. 2016

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: