I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 er det et hovedmål at Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Dette er en målsetting som helt klart berammer barnehagene og Tromsøskolen, og som fordrer at barnehage- og skoleeier og enhetene har et aktivt og bevisst forhold til hva dette betyr og hvordan vi sammen bidrar til å realisere målsettingen.