Koordinerende team
Individuell plan og koordinering av tjenester

Mer informasjon om Koordinerende team

Gruppe 1: Unge over 23 år - voksne med utviklingshemming

Omsorgsstønad, støttekontakt, avlastning, arbeid- og aktivitetstilbud / dagsenter, omsorgsbolig psykisk utviklingshemmede, BPA og psykisk utviklingshemmede.

Fagleder: Hege Fallmyr
Telefon: 900 31 478

Gruppe 2: Brukere med behov for hjemmetjeneste

Trygghetsalarm, matombringing, hjemmesykepleie, praktisk bistand / opplæring, BPA, støttekontakt, omsorgsstønad.

Fagleder: Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Gruppe 2 er inndelt i fire ulike geografiske områder:
  • Fastlandet hjemmetjeneste
  • Kvaløya hjemmetjeneste
  • Nordøya hjemmetjeneste
  • Midtbyen hjemmetjeneste
  • Sentrum hjemmetjeneste

Gruppe 3: Rus og psykiatri

Psykisk helsehjelp, støttekontakt, bolig.

Fagleder: Hege Fallmyr
Telefon: 900 31 478

Institusjonsplasser

Koordinering av omsorgsbolig, kortids-/rehabiliteringsopphold og langtidsopphold i institusjon.

Koordinator: Siw Elin Bæverfjord Olsen
Telefon: 482 43 799

Koordinator: Torunn Irene Johansen
Telefon: 902 10 524

UNN kontor

Tildelingskontoret har i tillegg et samarbeidskontor lokalisert på UNN som koordinerer tjenester i forbindelse med utskrivningsklare pasienter fra UNN til Tromsø kommune.
Hovedtelefon:  906 60 288
Vakttelefon:       906 55 370

Saksbehandler/sykepleier: Liss-Elin Amundsen
Telefon: 468 08 671

Saksbehandler/sykepleier: Tore Brattsti
Telefon: 916 49 623

Saksbehandler/sykepleier: Lene Karlsen
Telefon: 468 84 817

Ansvarlig for støttekontakt - privat avlastning

Katrin Reil Conradi
Telefon: 915 72 248