Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Park og friluftsområder

Park forvalter kommunens friområder, lekeplasser, parker, byrom, turstier og friluftsområder. Vi investerer i nye prosjekt og ivaretar det som allerede eksisterer.

Kontakt oss

E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no
Sentralbord: 77 79 00 00
Postadresse: Tromsø kommune, Seksjon for byutvikling, Park og friluft, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2 

Parker, uteområder og friluftsliv

Charlottenlund aktivitets- og friluftsområde

Her finner du informasjon om Charlottenlund aktivitets- og friluftsområde.

Felling av trær

Det finnes mange årsaker til å ønske å felle trær eller rydde kratt. Er trærne eller krattet på eiendommen til Tromsø kommune, må det søkes før tiltak iverksettes. Ulovlig felling kan føre til erstatningskrav og anmeldelse.

Du kan laste ned søknadsskjema for felling av trær her

Bilder og kart med nøyaktig markering av hvilke trær som søkes felt, må legges ved søknaden. Søknadene blir behandlet mellom 1. juni og 30. september​.

Slik behandler og vurderer vi søknader
 • Vi behandler søknader om trefelling i sentrumsnære områder.
 • Vi befarer før beslutning tas, men på grunn av begrenset kapasitet i vår- og sommersesongen, må det påberegnes litt lengre behandlingstid enn normalt.
 • Du får skriftlig svar på din søknad når saken er behandlet, dersom ikke annet er avtalt.
 • Befaring vil skje i henhold til reglene for smittevern.
 • Trefelling og rydding av kratt utføres i hovedsak mellom september og april.
 • Akutte saker der sikkerhet må ivaretas, tas umiddelbart.

Grøntområder, lekeareal og skolegårder

Park forvalter og planlegger kommunale parker og friområder, lekeplasser og byrom; samt turstier og friluftsområder i hele kommunen. Parker og byrom i sentrum strekker seg fra Muséparken i sør til Skriverplassen i nord, i alt 15 - 20 uterom av forskjellig karakter. Benkene i Kirkeparken og på Stortorget er populære oppholdsplasser og lekelandskapet på Strandtorget synes å fenge den oppvoksende generasjon. På Stortorget er det et stadig variert tilbud av salgsboder.

Bydrift drifter parkanleggene i Tromsø.

Lek og friluftsliv

Tromsø kommune sikrer gode anlegg for lek og friluftsliv. Det gis tilskudd til opprusting av lekeplasser, som for eksempel innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning, samt tilskudd til enkle fysiske tiltak i nærmiljøet som fremmer friluftslivet. Egenandel og dugnadsinnsats er et vilkår for at midler kan utløses. Tilskuddet går til frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv. 

Søknadskjema og mere informasjon finner du her.

Lekeplasser

I Tromsø kommune har vi ca. 80 kommunale lekeplasser. I tillegg kommer mange private plasser ute i boligfeltene som forvaltes av borettslag og sameie. Noen er gode plasser, mens andre har behov for en standardheving, som blir gjennomført etter hvert som det innvilges midler. Park har laget en rapport over situasjonen for de kommunale lekeplassene,"Plass for lek". Rapporten er utgangspunkt for oppgradering av leketilbudet i byen.

Sikkerhet på lekeplasser
Park har ansvaret for sikkerheten på kommunale lekeplasser og på uteområdene til skolene og barnehagene. Alle som eier og driver en lekeplass har ansvar for at barn ikke unødig utsettes for ulykkesrisiko. "Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr" omfatter nytt og gammelt utstyr, også egenprodusert, som er laget for lek. Forskriften stiller krav til at det skal være fallunderlag der fallhøyden er over 60 cm. Underlaget skal være støtdempende. Kvaliteten på underlaget er avhengig av fallhøyden. Farlige momenter på lekeutstyret kan være ulike typer av åpninger der barna kan klemme seg eller sette seg fast med klær. En sklie kan være så farlig at den må utskiftes. Forskriftens krav stilles til eier av lekeplassutstyret. Det være seg borettslag, velforening, barnehage eller kommune.

Nærmiljøanlegg

I noen tilfeller kan det søkes midler for ordningene som gjelder nærmiljøanlegg. En rekke skoler og velforeninger i Tromsø har i samarbeid med Park søkt og fått tildelt spillemidler til nærmiljøanlegg. Se idrettsanlegg.no. Det er Kulturdepartementet som deler ut statlige midler som stønad til etablering av nærmiljøanleggene. Tiltakene har ført til en vesentlig standardheving i uterommet. Nærmiljøanleggene er, som ordet sier, et anlegg for nærområdet. Alle kan altså bruke de nye fasilitetene.
 
Belysning
Vedlikehold og oppgradering av kommunens belysning langs gater, stier, skoler og parkanlegg. Vi gjør nå en gradvis overgang fra glødepærer til LED-belysning. Det er en mer energivennlig løsning. De nye armaturene gjør også lyset mye mer «presist» ved at det lyser opp det aktuelle arealet og ikke mye annet. Lysforurensingen blir derfor betydelig redusert. Prosjektet samarbeider også med andre kommunale enheter og private utbyggere, for best mulig resultatutnyttelse i parallelle geografiske prosjekter.

Parker, plasser og grøntanlegg

Opp igjennom historien har byrommene i byen myldret med mennesker og funksjoner. Livet i byens rom var før en integrert og helt nødvendig del av samfunnets funksjon.

I de seneste årtier har byens offentlige byrom i stadig større omfang blitt tatt i bruk for rekreasjon, kulturelle begivenheter og idrettsarrangement. Ved planlegging og opparbeiding av byrommene må det derfor tas hensyn til de mange ulike aktiviteter, som man ønsker skal finne sted. Generelt har flere av byens parker og plasser lav kvalitet på opparbeidingen. Vi arbeider med å heve kvaliteten suksessivt på sentrale uterom og tar utgangspunkt i de prioriteringer som ble gitt i Sentrumsplanen 2007.
 • Rambergan, parken på toppen av St. Hanshaugen er oppgradert etter bygging av fortau på Dramsvegen. 
 • Richard Withs plass, llassen ble ombygget i forbindelse med nybygget ved Saga Hotell. Løsningen som ble valgt var en midlertidig utførelse og planen er å myke opp asfaltområdet vegetasjon, benker og belegg. Arbeidet ble utført høsten 2014. 
 • Ishavskatedralen, det skal lages en parkplan for området med bl.a. avklaring av plassering statue av Anton Jacobsen. Planen lages i samarbeid med initiativtakerne og Sweco som prosjekterende. Planen samstemmes med områdeplan og regulering for Otium.
 • Øvrige uterom; Flere andre uterom i sentrum er aktuelle for tiltak men må avvente kapasitet og finansiering. Det gjelder f.eks.ytterligere oppgradering av Strandtorget, oppgradering av Jaklins plass, forlengelse av gågata fram til Kirkegata, sammen med oppgradering av deler av Kirkeparken.

Sherpatrappa

Her finner du informasjon om Sherpatrappa.

Torg, salg og arrangement

Torg, plasser og gater i sentrum brukes av byens befolkning og næringsliv til ulike aktiviteter, arrangementer og sosial aktivitet. Leie/ bruk av torg plass på Stortorget eller Strandtorget - se Bydrift (torg, salg og arrangement). For større arrangement som er i kommunale gater, torg, plasser eller parker; send en e-post til arrangement@tromso.kommune.no

Tromsømarka

Om Tromsømarka og bydelene som omgir marka
Tromsøya er ti kilometer lang og tre kilometer bred. Tromsøya er som en hvelvet båt, der bydelene ligger langs sundene og omkranser grøntområdene som følger høydedraget fra sør til nord. Tradisjonelt er marka noe som omgir en by. På Tromsøya er det byen og bydelene som omgir marka. Store arbeidsplasser og institusjoner som for eksempel Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgård psykiatriske sykehus, Kurbadet rehabiliteringssenter, Tromsøhallen idrettsanlegg og flertallet av barne- og ungdomsskolene ligger helt inntil grøntområdene. Dette gir en fantastisk mulighet til å bruke marka som transportåre til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter - i tillegg til den tradisjonelle bruken av grøntområder til friluftsliv og fysisk aktivitet. For mange er det snarere og enklere å ta seg gjennom marka enn å følge veiene rundt øya.
 
Det er et omfattende nett av stier og tråkk på øya, i tillegg til lysløypa som er en gruset turvei som går i nesten hele øyas lengde. Vinterstid tråkkes det over 30 kilometer med skiløyper. Prestvannet på toppen av øya er fredet som landskapsvernområde. Vannet er et yndet mål for å mate fugler, gå tur, løpe rundt eller gå på skøyter på senhøsten.

I 2017 sluttfører vi arbeidet med en betydelig oppgradering av Charlottenlund. Følg Nye Charlottenlund på Facebook!
 
Stor investering i marka
Gjennom en målrettet satsing på fysisk tilrettelegging i marka, vil Tromsø kommune sørge for at grøntområdene på Tromsøya blir mer tilgjengelige og attraktive for flere. Tromsømarkaprosjektet bidro til å minske sambrukskonflikter og fremme nærfriluftsliv, fysisk aktivitet i friluft og grøntområdene som transportåre året rundt. Det ble derfor opprettet et prosjekt i ("Tromsømarkaprosjektet") i juni 2011. Det ble vedtatt å investeres tolv millioner i kommunale midler i 2011-2014 til fysiske tiltak i marka. Det ble opprettet en styringsgruppe bestående av Tromsø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetetssykehuset i Nord-Norge og Troms fylkeskommune.
Tromsømarkaprosjektet ga meget gode resultater. Prosjektet er er nå avsluttet, men utvikling og forvaltning av marka fortsetter som en høyt prioritert oppgave for Park og veg (nå Park). Målet er at Tromsøs befolkning skal bli enda friskere, sunnere og gladere. Dette skal bidra til å løfte Tromsø som en attraktiv by å bo i, studere i og komme på besøk til.

Vi har følgende utfordringer fremfor oss:
 • Tilrettelegge Tromsømarka for enda flere gjennom flere allsidige aktiviteter.
 • Kartlegge hvilke grupperinger som er minst fysisk aktive og bidra til å involvere disse i uorganisert fysisk aktivitet i Tromsømarka.
 • Sikre at Tromsømarka forblir et grøntområde for framtidige generasjoner.
 • Vurdere en større differensiering i Tromsømarka slik at vi lykkes med å nå et større antall mennesker.
 • Bidra til at institusjonene som grenser inn mot marka bruker området aktivt og bærekraftig.
 • Tilrettelegge Tromsømarka i større grad som kommunikasjonsåre for myke trafikanter på vei til jobb og skole.

Kontaktinfo:
For spørsmål om Tromsømarka og arbeidet videre med marka; ta kontakt med Park v/ Henrik Romsaas på epost eller telefon 992 52 495.

Tromsdalen

Vi ønsker at mange innbyggere vil benytte Tromsdalen til mange og gode friluftsopplevelser. Tromsdalen er et bynært friluftsområde med særegne kvaliteter som mange setter pris på og som bidrar til øket livskvalitet. Tromsø kommune ønsker å gjøre Tromsdalen til et fristed fra byens puls og hverdagens hektiske tilværelse.

I Tromsdalen skal man kunne drive med varierte friluftsaktiviteter og bokstavelig kunne legge byen bak seg og bevege seg inn i en verden av ro, stillhet, friluftsaktiviteter og gode naturopplevelser.

Tromsdalen er allerede et meget populært friluftsområde til alle årstider. Men det ligger et stort potensial i å tilrettelegge forholdene slik at enda flere blir inspirert til å bruke dalen til ulike uteaktiviteter. Dette gjelder spesielt for brukergrupper som ikke kan eller vil bruke dalen til friluftsaktiviteter i dag.

Forvaltningsplan for friluftsliv i Tromsdalen
Tromsø kommune har ved utarbeidelse av forvaltningsplanen vært i dialog med en rekke interessenter, brukergrupper og innbyggere for å få mer kunnskap om hva folk ønsker å gjøre i dalen. Det er ønskelig å opprettholde en slik dialog i årene som kommer slik at kommunen kan tilrettelegge på best mulig måte.
Kontaktinfo:
For spørsmål om Tromsdalen, ta kontakt med friluftsrådgiver Gjert-Henrik Vedeler.

Turveier, friluft og utfart

I Tromsø kommune er det unike muligheter for friluftsliv. Løypene, turvegene og atkomst til de ulike turområdene er viktig del av kommunens grønnstruktur. Standarden har stor betydning for folks muligheter til bevegelser i et ellers urbant landskap. Det er store behov for tilrettelegging og kvalitetsheving av dagens friluftsliv i kommunen. Mindre oppgraderinger gjøres etter hvert som behovene melder seg. 

Her er det best å se nordlyset
At det bør være mørkt når du skal se på nordlyset er en kjent sak, men visste du at det er flust av perfekte «nordlysspotter» i nærheten? 

På dette kartet ser du hvor det er lyst og mørkt i Tromsø kommune – og dermed hvilke steder det er best å dra til hvis du er på utkikk etter nordlyset. Les mere her.

Uteområder ved skoler og barnehager

Park har ansvaret for skolenes og barnehagenes uteområder. Oppgradering av utstyr for å oppfylle krav til barnas sikkerhet, står høyest på prioriteringslista. I samarbeid med enhetene prioriteres tiltak i barnehagenes og skolenes uterom etter behov, og så langt midlene strekker til. Kvalitetssikring av uterom i nye barnehager og skoler under planleggingsprosessen er også et viktig arbeidsområde. Flere skoler er i behov for store utbedringer med forutgående prosjektering.

Ren barnehagejord
Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet kvalitetskriterier for jord i barnehager og på lekeplasser, for å kunne avgjøre hvilke konsentrasjoner av miljøgifter i jord på utelekeområder som det, med gode sikkerhetsmarginer, vil være trygt for barn å bli eksponert for. Ved ombygging og nybygging av utområder ved skoler og barnehager er det nå krav om at all jord skal være dokumentert fri for forurensing. Trykkimpregnert materialer er siden 2002 impregnert med kopper som anses å være akseptabelt. Tromsø kommune strever etter å gå over til andre og mer miljøvennlige materialer ved nybygging.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: