Lov om pasientrettigheter forteller deg om hvilke rettigheter du har som pasient.

Pasientombudet kan hjelpe deg dersom du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt på sykehuset, eller dersom du mener sykehuset ikke har behandlet deg riktig.

Individuell plan

Individuell plan er for deg som trenger en skriftlig plan som beskriver hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det skal gjøres.

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasientskadeerstatning

Her finner du informasjon om pasientskadeerstatning.