Pasientsentrert helseteam er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Universitetssykehuset i Tromsø, foreløpig ut 2016, som skal tilby tjenester til pasienter med sammensatte og kroniske lidelser. Teamet arbeider pasientsentrert gjennom å sikre brukermedvirkning og god informasjon til pasient og pårørende gjennom behandlingsforløpet. Teamets deltakere samarbeider tett om kartlegging, utreding, behandling, samt planlegging og oppfølging etter utskrivelse fra UNN (5-7 dager). 

Hjemmetjenesten og fastlegen er viktige samarbeidspartnere. UNN, medisinsk klinikk er base, men teamet ambulerer både i kommunen og internt i Unn, og møter pasienten der han befinner seg; i hjemmet, akuttmottaket eller på sengepost.

Adresse: Universitetssykehuset i Tromsø - A9 916

Telefon: 917 30 145