Målet med strategiplanen er å gjøre Tromsø til et attraktivt etableringssted for større virksomhet innen olje- og gassektoren, samt å utvikle Tromsø til et logistikknutepunkt for nordområdene. Infrastruktur og arealtilrettelegging er viktige elementer i denne sammenheng. Vel så viktig vil det imidlertid være å utvikle Tromsø som en god vertskommune både for folk og næringsliv.

Petromaritim strategiplan

Lokale styrker - Tromsøs fire fortrinn

1. De gode havnefasilitetene, både i Breivika og den nye industrihavnen på Grøtsund.
2. De anerkjente og tunge kompetansemiljøene ved UiT Norges Arktiske Universitet, Framsenteret og Forskningsparken.
3. Den gode infrastrukturen både langs sjø, veinettet og ved lufthavnen.
4. Høy bolyst, gjennom Tromsøs særpreg, et mangfoldig arbeidsliv, fritidstilbud etc.

Kjernepunktene i den Petromaritime strategiplanen for Tromsø Kommune, favner de fire punktene over, som igjen kan forkortes til satsningsområdene infrastruktur, logistikk, kompetanse og bolyst.