Bli med på å forme fremtidens Tromsø!

Vi starter nå opp arbeidet med å revidere en av kommunens aller viktigste planer, kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet for prosessen er nå ute på høring.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for helhetlig planlegging og fremtidig samfunns- og tjenesteutvikling frem mot 2032. Som del av arbeidet med å fornye denne skal det også utarbeides en arealstrategi.  

Planprogrammet som nå er på høring forteller hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres.   

Forslaget til planprogram er tilgjengelig på Tromsø kommunes nettside, og kan sees på Rådhuset, Rådhusgata 2.  

Innspill til oppstart av planarbeid og/eller program for planarbeidet merkes 19/4829 og sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.  

Høringsfristen er 18. oktober 2019. 

Spørsmål rettes til prosjektleder Magnus.Skjelmo.Kristiansen@tromso.kommune.no på e-post eller telefon 478 28 096.

Dokumenter:
Planprogram
Saksfremlegg
Saksprotokoll