Dette innebærer at hele gjelden fra 2019 dekkes inn, og at arbeidet med å få en sunn økonomi begynner å gi resultater. 

 

- Dette er svært gledelig og jeg vil rette en stor takk til hele organisasjonen for den jobben som er gjort de siste årene og i det spesielt krevende fjoråret. Som ny direktør er jeg imponert over hvordan et fryktelig dårlig 2019-resultat er snudd til et solid resultat i 2020, parallelt med solid drift og pandemi, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen. 

 

Resultatet er langt bedre enn prognosene mot slutten av 2020 viste, noe som sammen med innsparinger i hovedsak skyldes i lavere kostnader til pensjon enn budsjettert (46 millioner) og korrigering av tidligere for høye avdrag på lån (56 millioner). På toppen av dette ble korona-kostnadene dekket nært fullt ut av staten.

 

I driften har organisasjonen bidratt med å kutte kostnader, både gjennom lavere aktivitet og innkjøp, samt gjennom en sterk begrensning i ansettelser.

 

- Økonomien til Tromsø kommune er i positiv utvikling, men samtidig kan vi ikke si at alle sektorer er friskmeldt og leverer tjenester på en langsiktig, bærekraftig måte. Kommunen kommer fremover til å jobbe med langsiktige løsninger på utfordringene vi står overfor innenfor flere sektorer og med klare prioriteringer. Det er derfor fortsatt behov for stram økonomistyring for at vi skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne våre. Med fjorårets resultat har vi fått et godt utgangspunkt, sier Johnsen. 
 

Nøkkeltall regnskap (i mill. kr) 2020 2019
Driftsinntekter -6 343,0 -6 215,2
Driftsutgifter 6 298,8 6 305,9
Brutto driftsresultat -44,2 90,7
Netto driftsresultat -113,4 155,9
Netto driftsresultat i % av inntekter 1,8 % -2,5 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 49,9 11,8
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 6,9 -111,1
Sum disposisjonsfond 26,1 19,2
Gjeld 8 490,8 8 603,2


Se pressekonferansen fra årsresultatpresentasjonen
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen la frem årsresultatet på en pressekonferanse den 1. mars 2021, som ble sendt direkte. Du kan se opptaket fra pressekonferansen nedenfor.

(Trykk på «play»-knappen midt i avspillervinduet nedenfor dersom ikke avspilleren starter av seg selv.)

Du kan også se sendingen på Youtube, noe vi anbefaler for mobiltelefonbrukere.

 

Last ned kommunedirektørens powerpoint-presentasjon her: Regnskapet for 2020 - et utfordrende år