Det har kommet en del spørsmål til Tromsø kommune rundt presentasjonen av regnskapet for 2015. Byrådsleder Kristin Røymo vil derfor presisere følgende:

  • Tromsø kommune hadde ikke et overforbruk på 100 mill. kr. i 2015. Tromsø kommune hadde et netto driftsresultat på 18 millioner kroner i 2015.
  • Det er disposisjonsfondet som er tomt. Det er fortsatt midler i bundne fond, slik det fremgår av det foreløpige årsregnskapet.
– Byrådet skal være etterrettelig og er ansvarlig for at informasjonen som gis er presis og ikke egnet til misforståelse, sier Kristin Røymo.

Hun understreker at selv om kommunen har et positivt driftsresultat for 2015, er situasjonen i kommunens drift fortsatt kritisk.

Kommunaldepartementet anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %, mens Tromsø i 2015 hadde 0,35 %. For å oppnå denne anbefalingen skulle kommunen hatt et positivt netto driftsresultat som var 71 millioner kroner høyere enn det regnskapet viser.

– Kommunen har for store driftsutgifter. For at kommunen skal være en god tjenesteyter også i fremtiden, må utgifter til drift ned. Vi har derfor satt fart på et stort forbedringsprosjekt som gjennomgår kommunens drift. Vi forventer at dette vil gi resultater de neste årene, sier byrådsleder Kristin Røymo. 

Les mer:

Presentasjonen av de foreløpige tallene for årsregnskap 2015
Urevidert regnskapsdokument - årsregnskap 2015
Byrådets pressemelding (16.02.2015) (DOC) (PDF)