Utvalgene har innstillingsrett til Kommunestyret. Komiteene har ikke vedtaksmyndighet, men kan avgi uttalelser i saker som legges fram av administrasjonssjefen og skal føre tilsyn med organer som er underlagt komiteens ansvarsområde.

Klageutvalget med fem medlemmer tar over utvalgenes rolle som klageinstans.

Alle faste medlemmer i kommunestyret, unntatt ordfører, er også medlemmer i én av komiteene eller i kontrollutvalget.