Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Rådgiver Mona Yri
Telefon: 47 45 72 29
 

Radonmåling

Forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft. Kommuneoverlegen anbefaler derfor at alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, måler radonkonsentrasjonen. Det er kun gjennom måling i egen bolig man får vite radonkonsentrasjonen. Det kan være store lokale variasjoner av radon, så selv om naboen har målt lave verdier, kan det være over tiltaksgrensen (100 Bq/m3) i ditt hus.

Hvor mange sporfilmer du trenger til radonmålingen, vil blant annet være avhengig av boligens størrelse.  Det bør minimum måles med 2 sporfilmer per bolig, og målingen skal vare i minst 2 måneder i perioden oktober - april. På Statens strålevern sine nettsider finnes mer informasjon om radonmåling i boliger.

På linken under kan du bestille sporfilm fra Radonlab. Kommunen får kopi av målerapporten. Dataene fra målingene vil bidra til at Miljørettet helsevern og kommunen får bedre oversikt over radonnivåene. Statens Strålevern vil få tilgang til måleresultatene. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes. 

 
Bestille sporfilm av andre leverandører
På nettet kan du søke opp andre firma som selger sporfilmer dersom du ønsker å bestille av en annen leverandør. Sporfilmene er små og lette, så de kan sendes hjem til deg i posten. Det har derfor liten betydning hvor i landet firmaet er lokalisert. Det anbefales å sjekke priser hos flere leverandører før man bestiller.

 

Radon i skoler og barnehager

I Strålevernforskriften er det bindende grenseverdier for radon i barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Disse grenseverdiene ble innført 1. januar 2014.

Radonmålinger i kommunale barnehager og skoler, viser at enkelte barnehager og skoler har for høye årsmiddelverdier. I etterkant av målinger med sporfilm, har loggmålinger vist at ventilasjonsanlegget sørger for lave radonverdier i brukstiden. I slike tilfeller anses ventilasjonsanlegget som et tiltak mot radon.
Statens strålevern har utarbeidet en måleprosedyre for skoler og barnehager.

Eier er ansvarlig for å måle radon og gjennomføre tiltak i sine bygg. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til elever og foresatte dersom det forligger målinger med radonverdier over tiltaksgrensen. Miljørettet helsevern krever radonmålinger ved godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager.

Radon i utleieboliger

I strålevernforskriften stilles det krav om at radonnivået i utleieboliger skal være så lavt som praktisk mulig, og at årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. Dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3, skal det alltid gjennomføres tiltak for å redusere radonnivået. Grenseverdiene gjelder fra 1. januar 2014.

Mer informsasjon finner du hos Statens strålevern 

Tiltak mot radon

Dersom radonkonsentrasjonen er over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det viktig å kartlegge hvordan radon kommer inn i bygningen. Hvilke tiltak som bør velges og effekten av dem, vil blant annet være avhengig av hustype/konstruksjon, ventilasjonsforhold og grunnforhold. Statens strålevern anbefaler å kontakte radonrådgivingsfirma for å få hjelp.

Kontakt gjerne flere firma og undersøk også hva lokale firma kan tilby av kompentanse og konkurransedyktige priser. Eksempel på nettside hvor du kan søke etter lokale firma finner du her

Tiltak mot radon i inneluft, Statens strålevern
Eksempel på montering av radonbrønn

Kontaktpersoner
Monica Kvaal, rådgiver miljørettet helsevern, Tlf. 90 87 82 52
Mona Yri, rådgiver miljørettet helsevern, Tlf. 47 45 72 29

Temahefter
Tiltak mot radon i eksisterende bygninger, må kjøpes fra SINTEF byggforsk
Legging av radonmembran, SINTEF Byggforsk

Tiltaksgrenser

Strålevernet har nå følgende anbefalinger for radon: Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.
Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefales det at effektive radonreduserende tiltak iverksettes for å senke radonnivåene. Det anbefales også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltak er tilstrekkelig.

Maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Dersom radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn maksimumsgrensen, skal radonreduserende tiltak iverksettes, med påfølgende radonmålinger, helt til radonkonsentrasjonen er så lav som praktisk mulig og under maksimumsgrensen.
 
Ulike tiltak
Dersom det ved radonmålng påvises konsentrasjoner over tiltaksgrensen, er det viktig å kartlegge hvordan radon kommer inn i huset ditt. Hvilke tiltak som velges er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold. Statens strålevern anbefaler å ta kontakt med et radonrådgivingsfirma for å få hjelp. Kontakt gjerne flere firma og undersøk også hva lokale firma kan tilby av kompetanse og konkurransedyktige priser.

For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.
Vi anbefaler derfor at huseiere i nye boliger måler radonnivået så raskt som mulig, slik at eventuelle tiltak mot forhøyede radonverdier kan gjennomføres innen garantitiden.
 
 

Helseeffekter av radon

Hva er radon og hvordan kan gassen påvirke helsa?

Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking, og årlig får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radoneksponering. Spesielt uheldig er kombinasjonen av røyking og radon, men også ikke-røykere har økt risiko for lungekreft dersom de er utsatt for radon. Statens strålevern anbefaler derfor alle å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig.

Radon er en radioaktiv gass som finnes i enkelte bergarter og som derfor kan lekke inn fra grunnen under bygningen . Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer som vi kaller for radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling. Alfastråling kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller.
Radon verken smaker eller lukter, og gassen er fargeløs. Det er derfor umulig å vite om det er for høye radonkonsentrasjoner i en bolig uten at det gjennomføres måling.
 
Statens strålevern har kommet med nye anbefalinger om akseptable grenser for radon i inneluft. Det anbefales at alle bygninger har så lave radonnivåer som mulig og ny anbefalt tiltaksgrense er 100 Bq/m3, og maksgrensen er 200 Bq/m3. Vitenskapelige studier har vist risiko for lungekreft også ved lavere nivå enn hva som tidligere har vært anbefalt grense. Risiko for lungekreft skyldes totalsummen av radoneksponering, og alll reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft gir en derfor positiv effekt på totalrisikoen. Det er fortsatt en sammenheng mellom mengde radongass og lengde på eksponeringstid som gir økt risiko for lungekreft. 

Resultat av radonmålinger i Tromsø kommune

Kommunen har laget et radonkart hvor resultater fra flere radonkampanjer er sammenstilt. Kartet viser at det er flere områder på Kvaløya som har høy radonforekomst, men det er også gjort målinger med forhøyede radonverdier på Tromsøya og Fastlandet. Kartet kan ikke brukes til å forutsi radonverdiene i en bygning, men gir et bilde på situasjonen i de ulike områdene. Last ned kartet 
 
Statens strålevern og NGU har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Les mer om kartet hos Statens strålevern