ByR_logo

Om planen

Regional strategisk næringsplan er en felles kan lastes ned her. Planen er en overordnet strategisk plan for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles virkelighetsforståelse og identifisere felles satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen. 

Planen er en temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018 til 2022.

Den enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner. Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 i Byregionprogrammet. Dette er et utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. 

Om Byregionprosjektet

Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen Storfjord og Tromsø deltok i fase 1 og fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) sitt utviklingsprogram for byregioner (ByR)

Fase 1 av ByR-prosjektet ble avsluttet våren 2015. Hovedfokuset i denne fasen var kunnskapsinnhenting og politisk forankring. Som del av arbeidet ble det utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag,"Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen" (NIBR: Rapport 2015:4).

Fase 2 varte fra 2015 til våren 2018. 37 byregioner og 213 kommuner deltok.I denne fasen har Tromsøregionen fokusert på strategi og tiltak knyttet til utvalgte tema som kan skape vekst i hele Tromsøregionen. Sentrale tema har vært:
  • Mat fra sjø og land
  • Opplevelsesnæringer
  • Industrimiljø og næringsklynger
  • Utarbeidelse av ny regional strategisk næringsplan.
KMD bevilget kr. 2 460 000 til ByR-prosjektet fram til 2018. Kommunene bidro med kr. 50 000 hver pluss egeninnsats. Mye av det konkrete utviklingsarbeidet foregår i de bredt sammensatte arbeidsgruppene innenfor de nevnte temaene.

Fase 2 av prosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av politisk ledelse i deltagerkommunene, samt representanter for Næringsforeningen i Tromsøregionen, UiT - Norges arktiske universitet og Haplast.